پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیملرستان مفید

معرفی کیس:

خانم دکتر سارا خوشخو

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر زهرا جودی نعمتی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

اظهار نظر اساتید:

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر ناصر صادقیان

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر احمد طباطبایی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر محبوبه منصوری

فوق تخصص الرژی و ایمونولوژی اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر ازما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

 

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیملرستان مفید

تشخيص:

هوچکین

hodgkin

معرفی کیس:

خانم دکتر سارا خوشخو

رزیدنت بیمارستان مفید

 

خانم دکتر زهرا جودی نعمتی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

تکریم  اساتید واهدای جوایز به رزیدنت ها:

اظهار نظر اساتید:

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر ناصر صادقیان

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر احمد طباطبایی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر محبوبه منصوری

فوق تخصص الرژی و ایمونولوژی اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر ازما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال