پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیملرستان مفید

 

معرفي بيمار

 : Ccتب طول کشیده

Pi:  دختر 12 ساله با شروع تب ازاردیبهشت 94 که به شکل متناوب بوده است. هر بار حدود 7 تا 8 روز طول می کشیده است و بین دوره های تب 12 – 15 روز فاز بدون تب داشته است . در زمان تب حملات تهوع واستفراغ و گاها سردرد داشته است.

در اواخر بیماری تبها نمای نیزه ای با حد بالای 39.5 پیدا کرده بود. اما اوایل شروع تبها : تبها low grade بوده وهمراه راشهای ماکولر اریتماتو غیرخارشدارروی تنه و پروگزیمال اندامهای فوقانی بود که با قطع تب از بین می رفته است . به همین علت و با احتمال FUO ابتدا در سرویس عفونی بستری شده است وسپس به سرویس روماتولوژی منتقل شده است .(ابتدا با احتمال یکی از انواع تبهای دوره ای و بعدا سپسیس ).

در طی چند ماه اخیر از کاهش اشتها و کاهش وزن در حد 6kg شاکی است. در طی دوره های تب به ویژه طی ماههای اخیر آنمی وESRبالا (75-95-100) داشته است. WBCها در حد نرمال ولی نوتروفیلی داشته است. ودر ماه اخیر دوره ی تب در حد 9 روز طولانی شده و حملات با فاصله ی 1 تا 2 روز تکرار شده است. ودر طی فازهای بدون تب نیز ESR بالا بوده(77) و2 نوبت نیز در طی بستری ها هایپرفریتنمی (>800 و400) داشته است.

IG LEVEL  نرمال بوده است.

بررسی های عفونی چه از نظر ویرال حاد- HIV CMV  -  -PAROVIRUS-  HBV – HCV-EBVمنفی بوده است.

ASO منفی وکشت حلق نرمال بوده است.

widal  و بروسلوز منفی بوده است .

Rf منفی  ANA  < 40/1     HLA (B5 – B51 )   منفی    PPD  دونوبت منفی

اکو = نرمال           معاینه چشم: نرمال

  پاتولوژی منفی

حدود 1 ماه روی کلشی سین و پردنیزولون Low dose قرار گرفته اما بعلت عدم تاثیر داروها قطع شده و مجددا ارزیابی ها انجام شد .

سونوگرافی شکم ولگن  = نرمال

CXR = نرمال

BM A , B  = دونوبت نرمال

Whole body scan  = نرمال

در THORACOABDOMINOPELVIC CT SCANکه سه نوبت (دونوبت در فاز تب) ویک نوبت در فاز بعدی انجام شد ابتدا Lap  در پاراتراکثال وهمچنین ناف هر دو ریه و همچنین سوپراکلاریکولر داشت . مختصری اسپلنومگالی ، لنف نودهای متعدد در رتروپریتوئن و پری پورتا هپاتیت و پاراآیورت

مشاهده شد که دردوم نیز تکرار شد. که در CT سوم ، نقطه لنفادنوپاتی سوپراکلادیکولر که حدود mm5 کاهش سایز داشت ولی همچنان بالای Cm1 بوده mm)110)اشاره شده بود + پاراتراکئال .

  CBC :بستری اول

WBC=4500   N=38%   L =61%        Hb = 9.2   PLT = 263000   HCT = 30.4         ESR =75      CRP = 98

بیوشیمی همیشه نرمال بود. اختلال انعقادی نداشت و B/C ها منفی .

Alb و Pro نرمال

U/A  همیشه نرمال بوده

  CBC :بستری آخر

WBC=8300   N=64%   L =26%        Hb = 10.2    PLT = 410000    MCV = 71    ESR =100      CRP = 19

 

 

تشخيص شما چيست؟