پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 اقای دکتر حلیمی اصل

عضو هیئت علمی بیمارستان شهدا

خانم دکتر فریده موسوی

فوق تخصص خون اطفال

معرفی کیس:

اقای دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

خانم دکتر سحر برزمینی

رزیدنت بیمارستان اما حسین

خانم دکتر نگار حبیبی

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر پگاه مشکی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

اقای دکتر سید محمود طباطبایی

استاد وفوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

خانم دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان بیمارستان مفید

اقای دکتر ممتاز منش

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان لقمان

خانم دکتر جعفری

فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان امام حسین

اقای دکتر مرتضی مشایخی

استاد دانشگاه تهران

اقای دکتر رضایی

فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان لقمان

اقای دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد و متابولیک بیمارستان لقمان

خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان مفید

اقای دکتر ابوالقاسمی

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان بقیه الله

اقای دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال بیمارستان مفید

 

تشخيص:

Neuroblastoma

 

اقای دکتر حلیمی اصل

عضو هیئت علمی بیمارستان شهدا

خانم دکتر فریده موسوی

فوق تخصص خون اطفال

MRI of Neuroblastoma

معرفی کیس:

اقای دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر سحر برزمینی

رزیدنت بیمارستان اما حسین

خانم دکتر نگار حبیبی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

خانم دکتر پگاه مشکی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

اقای دکتر سید محمود طباطبایی

استاد وفوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

خانم دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان بیمارستان مفید

اقای دکتر ممتاز منش

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان لقمان

خانم دکتر جعفری

فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان امام حسین

اقای دکتر مرتضی مشایخی

استاد دانشگاه تهران

اقای دکتر رضایی

فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان لقمان

اقای دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد و متابولیک بیمارستان لقمان

خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان مفید

اقای دکتر ابوالقاسمی

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان بقیه الله

اقای دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال بیمارستان مفید

 

اهدای جوایز: