پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترسید حسین فخرایی

فوق تخصص نوزادان

دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مفید

معرفی کیس:

دکتر محدثه موسوی خورشیدی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر سحر برزمینی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر سمانه شاه حسینی

رزیدنت بیمارستان شهدای تجریش

دکتر شیوا صادقیان

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال بیمازستان مفید

دکتر روشن ضمیر

فوق تخصص جراحی کودکان بیمارستان مفید

دکتر پور نصیر

فوق تخصص کلیه اطفال بیمارستان لقمان

دکتر طاهری

فوق تخصص نوزادان بیمارستان لقمان

دکتر فرید ال علی

فلو نوزادان بیمارستان مفید

 

دکترسید حسین فخرایی

فوق تخصص نوزادان

دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مفید

تشخیص:

Bartter Syndrome

معرفی کیس:

دکتر محدثه موسوی خورشیدی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

دکتر سحر برزمینی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

دکتر سمانه شاه حسینی

رزیدنت بیمارستان شهدای تجریش

 

دکتر شیوا صادقیان

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال بیمازستان مفید

دکتر روشن ضمیر

فوق تخصص جراحی کودکان بیمارستان مفید

دکتر پور نصیر

فوق تخصص کلیه اطفال بیمارستان لقمان

دکتر طاهری

فوق تخصص نوزادان بیمارستان لقمان

دکتر فرید ال علی

فلو نوزادان بیمارستان مفید

اهدای جوایز: