پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر شهناز ارمین

فوق تخصص عفونی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات عفونی اطفال بیمارستان مفید

معرفی کیس:

دکتر بتول السادات عمادی

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

تشخیص های افتراقی:

دکتر بنفشه همراهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر مژگان بایزیدچی

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر ندا وارسته

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر سعید مجتهد زاده

فوق تخصص قلب اطفال

دکتر اکبر کوشا نفر

استاد دانشگاه

دکتر احمد طباطبایی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر شیوا نظری

فوق تخصص خون اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاد

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش اطفال و رئیس بیمارستان مفید

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر فرسار

معاون دانشگاه

 

دکتر شهناز ارمین

فوق تخصص عفونی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات عفونی اطفال بیمارستان مفید

تشخيص:

CGD

معرفی کیس:

دکتر بتول السادات عمادی

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

 

تشخیص های افتراقی:

دکتر بنفشه همراهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

دکتر مژگان بایزیدچی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

دکتر ندا وارسته

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر سعید مجتهد زاده

فوق تخصص قلب اطفال

دکتر اکبر کوشا نفر

استاد دانشگاه

دکتر احمد طباطبایی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر شیوا نظری

فوق تخصص خون اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاد

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش اطفال و رئیس بیمارستان مفید

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر فرسار

معاون دانشگاه

اهدای جوایز به رزیدنت ها و تکریم استادان: