پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر شیوا نظری

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

معرفی کیس:

خانم دکتر شقایق سادات اسمعیل نژاد

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر پریا اسرار

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

خانم دکتر فروغ امامی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر پگاه مشکی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکترمصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکترتقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

 

دکتر شیوا نظری

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

تشخیص:

HLH

Hemophagocytic lymphohistiocytosis

معرفی کیس:

خانم دکتر شقایق سادات اسمعیل نژاد

رزیدنت بیمارستان مفید

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر پریا اسرار

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

خانم دکتر فروغ امامی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر پگاه مشکی

رزیدنت بیمارستان لقمان

تکریم  اساتید واهدای جوایز به رزیدنت ها:

اظهار نظر اساتید:

دکترمصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکترتقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال