پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی کیس:دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات عفونی اطفال

 

معرفي بيمار

پسر 5/3 ساله ای مبتلا به سندرم داون که از دو روز قبل از مراجعه، دچار خس خس سینه و سرفه بوده با تشدید علایم بصورت تنگی نفس به بیمارستان مراجعه می کند. در زمان مراجعه به اورژانس تبدار نبوده ولی در طی دو هفته قبل از مراجعه به دلیل وجود سرفه و تب متناوب مراجعات سرپایی مکرر داشته است. طبق اظهار مادر تب کودک در 4-3 روز قبل از مراجعه کمتر شده بوده است. در سابقه دارویی ، پنی سیلین و دگزا متازون مصرف می کرده است.

در بدو ورود به اورژانس دیسترس تنفسی بصورت رتراکسیون انتراکوستال ساب کوستال و سوپرااسترنال داشته است. تعداد تنفس در چند بار کنترل متناوب بین 46-30 در دقیقه بوده است.

12/10/91

BP= 100/60            O2sat= 96%             GCS= 10/10             PR=110/min            BUN=10

Cr= 0/5                      ESR= 122                  WBC= 11200           lymph=10

Neut=85                   Band=5                     uric acid= 8.8          Hb= 10.3

MCH=29                   MCV= 93                  MCHC=31                 Plt=438*103

Na= 140                    K=5.1                         CDH=460

اولABG=                     PH= 7/32                  PCo2= 42

HCO3= 22                O2sat=83%              O2= 52

12/10/91

پس از ورود به اورژانس برای بیمار سرم maintenance برقرار شده است.  CXR درخواست شده

Amp Methyl prednisolone 12mg/stat

Ventolin nebulizer +Ceftriaxone

Cold Nebulizer

13/10/91

در طی بستری و با دریافت اکسیژن O2sat=100% داشته است. در سمع ریه ها خشونت صدا و کراکل دو طرفه در سمع ریه ها شنیده می شود. بیمار هم چنان تاکی پنه+ رتراکسیون دارد.

در مشاوره قلب : در اورژانس اکو می شود.

ASD+/            VSD+/ EF: good

Pericardial effusion: mild

با تشخیص نهایی قلبی AVSD و توصیه به کاتتریزاسیون و شروع درمان طبی گردید.

در عکس سینه قلب کمی بزرگتر از طبیعی و توده ای مشکوک درقسمت فوقانی توراکس دیده می شود.

2 روز بعد به دلیل تشدید تنگی نفس و افت ساچوریشن اینتوبه و به PICU منتقل می شود.

در مشاوره هماتولوژی با احتمال توده بدخیم در مدیاستن برای بیمار آلوپورینول آغاز می شود و با توجه به uric acid بالا

بیمار CT توراکس و گردن می شود و نهایتاً به اتاق عمل می رود.

در گزارش CXRاول

1-    peribronchial infiltration

2-    Opacity in upper zone of RT lung

3-    Right costopherenic angle is blunted

 

در گرافی های بعدی شواهدی به نفع اتلکتازی در لوب میانی ریه راست دیده می شود.

در ICU برای بیمار کلیندامایسین اضافه می شود.

 

تشخيص شما چيست؟