پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دكتر سهيلا خليل زاده

عضو هيئت علمي دانشگاه به اتفاق اعضاي هيئت علمي گروه اطفال بيمارستان مسيح دانشوري

 

معرفي بيمار

بيمار دختر 5/2 ساله از 7 ماه قبل به علت سرماخوردگي به پزشك مراجعه كرده و در CXR گرفته شده و نماي رتيكولوندولار منتشر دو طرفه داشته و با تشخيص پنوموني تحت درمان آنتي بيوتيك قرار مي گيرد. جهت كنترل 6 ماه بعد مجددا CXR گرفته مي شود و همان نماي رتيكولوندولر منتشر دو طرفه مجددا ديده مي شود. بيمار در مدت اين 7 ماه  فقط كاهش اشتها داشته است   . بيمار به علت وجود  يافته هاي راديولوژيك در ريه به يك مركز درماني دانشگاهي كودكان مراجعه مي كند و با توجه به درگيري CXR بررسي هاي تكميلي انجام مي شود. در بررسي ها (PPD 5mm، لاواژ معده سه نوبت از نظر BK: neg ) و در بررسي والدين از نظر TB منفي بوده است. در آن مركز بيمار با تشخيص TB ميليري تحت درمان قرار مي گيرد. 4 روز بعد از شروع درمان بيمار جهت بررسي بيشتر به مركز مسيح دانشوري مراجعه مي كند.

در History بيمار : G3P3Ab0، حاصل NVD، وزن تولد 3kg، بدون بستري بدو تولد، پدر و مادر نسبت فاميلي نداشتند. واكسيناسيون كامل است. اسكار BCG ديده مي شود. سابقه تماس با فرد مبتلا به سل را ذكر نمي كند.

در معاينه بيمار : منحني رشد نرمال ، سمع ريه ها fine crackle منتشر دو طرفه، بدون ديسترس تنفسي، بدون clubbing و سيانوز در اندامها ، در معاينه شكم نرم، بدون تندرنس (هپاتواسپلنومگالي نداشت)

آزمايشات بيمار :

SO2 بدون اكسيژن : > 92%                   RR: 20                  PR: 100                    T: 37˚c

BP: 95/65

VBG=   PH: 7.3                   PCO2: 48                 HCO3: 23               PaO2: 55

CBC=   Hb: 13.6                 WBC: 6.9 (N:39% , L:59%)                     PLT: 406000

ESR: 12                              CRP: neg                  LDH: 560               HIV: neg

TFT: Nl                                  Immunology: Nl                                        بيوشيمي : Nl

در اين مركز مجددا لاواژ معده سه نوبت تكرار شد كه اسمير لاواژ از نظر AFB منفي بود. PPD در مركز اوليه 5mm بود.

از پدر و مادر مجددا CXR گرفته شد و بررسي از نظر TB منفي گزارش شد.

سونوگرافي شكم: Nl

اكو كارديوگرافي: Nl

CXR: نماي رتيكولوندولر منتشر دو طرفه

HRCT: ground glass infiltration with Reticulonodular pattern

لطفا اقدام تشخيصي بعدي را بفرمائيد:

What is your differential diagnosis?

Radiology

CT scan

 

 

تشخيص شما چيست؟