پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد غفرانی
فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر سید حسن تنکابنی
فوق تخصص اعصاب اطفال

خانم دکتر کریم زاده
فوق تخصص اعصاب اطفال
به
اتفاق اعضای هیئت علمی بخش نورولوژی اطفال بیمارستان مفید

تشخیص افتراقی

دکتر امین فیاضی

فلوی اعصاب اطفال

دکتر امیر احمدی

رزیدنت اطفال بیمارستان امام حسین

دکتر فرهاد منصوری

رزیدنت اطفال بیمارستان لقمان

خانم دکتر بیگلری

رزیدنت اطفال بیمارستان مفید

تشخیص:

:Diagnosis

Hallervorden Spatz Disease

Pantothenate Kinase - associated neuro degeneration

showing Characterise (eye of the tiger) sign with the internal globus pallidum

 

دکتر امین فیاضی

 

دانلود اسلاید

 

دکتر امیر احمدی

دانلود اسلاید

 

دکتر فرهاد منصوری

دانلود اسلاید

 

خانم دکتر بیگلری

دانلود اسلاید