معرفی و پاسخ بیماران جالب

موارد بیماران جالب که در ساعت  8 صبح   اولین یکشنبه هر ماه  وتوسط اساتید ورزیدنت ها وانترن ها ودانشجوجان 8 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  : بیماستان امام حسین ، شهدا ، طالقانی ،  لقمان حکیم  ،مدرس ، کودکان مفید ، مسیح دانشوری  ، مهدیه  در سالن کنفرانس  بیماستان کودکان مفید برگزار میگردد به صورت معرفی  وپاسخ موارد جالب برای استفاده همه کسانی که دلشان برای تشخیص ودرمان بیماران می طپد ذکر میگردد .
   پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    
     متخصص کودکان ونوزادان
       
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
        
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 
ادامه عكس ها در صفحه بعد

لطفا كليك كنيد

 


معرفی بیماران جالب
   
   

1 

 2  
4  
 5  
    6  
 7  
8  
 9  
10  
11  
12  
13  
14  
 15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
  30  
31  
32  
 33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
 44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51     
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
   
   
پاسخ بیماران جالب
1
2
3
4
5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 
50
51
52
53
54 
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110