دختر 11 ساله بعلت برزگ شدن تدريجی شکم از 2 سال قبل مراجعه کرده


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکترفریده شیوا

به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان طالقانی


 

22/02/1386.

Liver & spleen scan by 99m-Tc phytate:

Angiography multiple smallzones

 with high blood flow detected.

Static phase demonstrated

a hugely enlarged liver which was

occupied by a loculated mass with

no uptake of radiotracer.

 

Impression:

 Hepatomegaly with a huge space-occupying lesion

Tc 99m-RBC scan:

Liver is occupied by a very huge mass which

revealed gradual accumulation

of RBC-labeled radiotracer.

 

Impression: Scan is in favor of a

very huge and loculated hemangioma

with

 probable AV malformation inside the lesion.

 

Liver Hemangiomas


 

Hemangiomas are benign tumors of the endothelial cells which normally line the blood vessels.

 

Approximately 60% hemangiomas -- head and neck

about 25% -- trunk, 15% arms or legs.

 

Most (about 80%) hemangiomas grow as a single tumor,  about 20% multiple areas.

nHemangioma is most common benign tumor of the liver (0.4-7.3% incidence at

 autopsy)

 

nSizes range from 2 mm to more than 20 cm.

 

ntypically measure less than 5 cm; larger than 4-5 cm  are called giant hemangiomas

 (Cappellani, 2000; Yang, 2001).

 

Natural history of liver hemangioma

not completely understood.

Probably congenital in origin.

 

Several pharmacologic agents have been postulated to promote tumor growth.

 

Steroid therapy, estrogen therapy, and pregnancy  increase the size

of already existing hemangioma

 

nUsually solitary lesions.

 

nmay be multiple in as many as 50% of patients (Mergo, 1998).
n
nNo lobar predilection.

 

nHemangiomas are uncommon in cirrhotic livers; the fibrotic process in cirrhotic liver may

 prohibit their development . (Dodd, 1999).


Clinical Presentation

 

nSex: female-to-male ratio of 5:1 to 6:1.

 

nAge

      : can occur in individuals of any age.

        frequently occur in middle-aged women.

 : Hepatic hemangiomas are rare in infancy. (report of 2 infants, Kullendorff 2002,)

 : Have been detected prenatally in a growing    fetus. (Gembruch, 2002. Pott Bartsch, 2003)

 

 

Physical examination:  

enlarged liver.
 

an arterial bruit over the right upper quadrant.

 

Lab Studies :

nResults usually normal.
nAnemia and reduced hematocrit levels in patients with ruptured hemangiomas.
nThrombocytopenia -- from sequestration and destruction of platelets in large lesions.
nHypofibrinogenemia has been attributed to intratumoral fibrinolysis.
nIn patients with giant hemangiomas associated with Kasabach-Merritt syndrome, bleeding and clotting parameters may be abnormal.
nNormal alpha-fetoprotein and carcinogenic embryonic antigen (CEA) levels.

Complications :

nDepend on the size / location of tumor.

 

nPressure on the stomach and duodenum may cause vague abdominal pain, early satiety, nausea, and vomiting.                             (Tran-Minh, 1991).

 

nPedunculated hemangiomas may twist and cause acute abdominal pain.                                                                      (Tran-Minh, 1991)

 

nCompression of the inferior vena cava -- Budd-Chiari syndrome.                                       (Hanazaki, 2001)
n
Portal hypertension. (Takahashi, 1997)
 

Acute thrombosis --- acute inflammatory changes ---    consumption coagulopathy, fever,

 abdominal pain, abnormal liver function.    

                                           

In one review, 32 case reports of spontaneous rupture of hepatic hemangioma in patients

 greater than 14 yo without trauma.

         

Spontaneous or post-traumatic rupture is a catastrophic complication that occurs in about

 1-4% of hemangiomas; with mortality rate, as high as 60%.        (Cappellani,

 2000)

Clinical Syndromes :

Klippel-Trenaunay-Weber syndrome:

Hepatic hemangiomas plus congenital hemiatrophy and nevus flammeus, with / without hemimeganencephaly.

 

Kasabach-Merritt syndrome:

Giant hepatic hemangiomas, thrombocytopenia & intravascular coagulation.

 

Osler-Rendu-Weber disease:

Numerous small hemangiomas of  face, nares, lips, tongue, oral mucosa, GIT, and liver.

 

Von Hippel-Lindau disease:

Cerebellar & retinal angiomas, with lesions in the liver and pancreas.

 

Multiple hepatic hemangiomas reported in SLE.

Differential Diagnoses :

Other hypervascular benign and malignant space-occupying liver lesions.

 

Benign lesions

 cysts, adenomas, focal nodular hyperplasia, and regenerating nodules.

Malignant lesions

 hepatocellular carcinoma and metastasis hemangioendothelioma.

 

Ultrasonography is a cost-effective imaging modality for diagnosis of a hemangioma.
 

CT and/or MRI may be required to specifically diagnose hemangioma

 

Most commonly initial diagnostic tool.
 

Usually homogeneous
 

Well-defined hyperechoic masses (though few can appear relatively hypoechoic

 when imaged within a fatty liver)
 

Giant lesions can appear heterogeneous secondary to internal complex composition
 

Gray-scale and Doppler sonograms show a well-defined, uniformly hyperechoic liver mass

 with peripheral feeder vessels. These features are characteristic of a hemangioma

 

 CT with sequential scans

 

Focal, well-circumscribed, low attenuation lesions

on pre-contrast images

Nodular, peripheral centripetal enhancement

on dynamic contrast enhanced imaging 

magnetic resonance imaging (MRI),

hepatic arteriography,

and

digital subtraction angiography (DSA).

MRI :

nSensitivity and specificity >90%
nDifferentiates hemangiomas from other liver lesions

 

nTypically hemangiomas are homogeneously hypointense relative to the liver on T1-weighted and markedly hyperintense (lightbulb sign) on T2-weighted images relative to the liver
nOn dynamic, contrast-enhanced MR imaging, Peripheral, nodular centripetal

 enhancement pattern progressing to homogeneity (lesions 1.5-5cm)

 

 

nPeripheral nodular centripetal enhancement with persistent central hypointense region (lesions> 5cm)

Giant cavernous  

hemangioma 

of the liver:

Axial T1-weighted pre-contrast image
shows a hypointense mass within the right hepatic lobe.

Sequential enhanced delayed images show
peripheral nodular centripetal enhancement with persistent central hypointensity

Tc-99m pertechnetate-labeled RBC pool studies

used for many years.

 For lesions that are greater than 2 cm in diameter,

 Sensitivity  reported at 82%.

The specificity is up to 100%

single-photon emission

computerized tomography

 (SPECT) with colloid 99m-labeled RBCs.

Single-photon emission computerized tomography (SPECT)

SPECT with colloid 99m-labeled RBCs appears to be as sensitive and specific as MRI.
At present, SPECT scan is most likely the investigation of choice to confirm the diagnosis of hepatic hemangioma.
Hemangiomas as small as 0.5 cm may be detected with SPECT.

 

SPECT examination: Axial scans of blood-pool scintigraphy with 99mTc-labeled erythrocytes: A well-circumscribed area (arrow) of increased activity is present in the left lobe of the liver, which indicates pathology with a high blood content.

Histologic Findings


Cavernous hemangioma are atypical or irregular in arrangement and size.

 

Microscopically:
 

Mesenchymal in origin.
 

 composed of cavernous vascular channels lined by single layers of flattened endothelium

 and separated by fibrous septa.
 

These vascular spaces may contain thrombin, calcifications, or prominent scarring with

 hyalinization (sclerosed hemangioma).

 

Malignant transformation has not been reported.

 

 

Enucleation/Resection

 

Transcatheter arterial embolization, (polyvinyl alcohol particles)

 

Surgical ligation of feeding vessels.

 

Radiofrequency ablation:

Percutaneous & laporoscopic radiofrequency ablation

to improve abdominal pain.

 

Hepatic irradiation:

With a dose of 30 Gy in 15 fractions for3 weeks

reported to produce complete regression of hemangiomas.