پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
شهدا
 

  تشخیص

ALL
with
Osteosarcoma

با تائید پروفسور پرورش از آلمان