پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

گروه  هیئت علمی  اطفال بیمارستان شهدا

 

معرفی بیمار

بیمار دختر 8 ساله به دلیل رنگ پریدگی و بی حالی و شکم بزرگ مراجعه نموده است از 2 ماه قبل دچار تب و سرفه شده و در این فاصله تعریق و لرز و کاهش وزن نیز داشته است.

از درد شکم و بی اشتهایی شکایت دارد. فرزند اول خانواده است و از مادر GSP3Ab متولد شده است در معاینه درجه حرارت بیمار 37/5 c وزن بیمار 22kg و قد 123 cm می باشد.

در نگاه ill ، pale و آدم پری اوربیت واضح مشاهده می شود و در معاینه یک لنفادنوپاتی

5 * 5 cm در سمت راست گردن قابل لمس بود . در معاینه قلب سوفل سیستونیک

III/VI سمع گردید. شکم برجسته و دردق تندر می باشد کبد حدود 12 cm زیر لبه دنده و طحال 10cm زیر لبه دنده قابل لمس می باشد. لنفادپاتی 5/0 * 5/0  در ناحیه اینگوئینال و آگزیلاری لمس شد . روی شکم اسپایدر عروقی مشاهده و آدم 4+ در حایه ساکرال وجود داشت

آزمایشات :

کشت خون – منفی و کشت ادرار – منفی

WBC = 6.6

RBC = 1.140

Hb = 3.2

HCT = 12

MCV = 105

MCH = 28

PTL = 208000                  ESR = 55-95-50

Na=131                     CRP = 2+ , 1+   PT=14.5

K= 2.8             G6PD = Negative  PTT=48

Ca=8.5      1229 – آلکالین فسفاتاز

لازم خونی محیطی Relic=8.5 ، آنیزوسیتوز خفیف ، پوئیکوسیتوز خفیف ، Schist مختصر پوئی کیلوسیتوز خفیف ، پلی کرم خفیف

بیلی روبین نرمال ، تستهای کبدی نرمال ، آمیلاز نرمال :  پروتئین سرم 8/5

آلبومین سرم – 8/2            9/0  A/G   Wright = Negative

                                    Coombs = Negative              

                             2Me=Negative                       

                             Widdal = Negative

قند خون dl/ 110mg         اوره 10 mg/dl

کشت مغز استخوان و بیوپسی مغز – منفی

Hidatid Antibody   - منفی

پس از تزریق سه نوبت خون فرمول شمارش به صورت زیر است

WBC=4000

RBC=3.9

Hg=11.4

HCT = 39

MCV = 100

PLT = 61000

در سونوگرافی شکم :

کبد – 17CM در دو ناحیه پورت کبدی دو نقطه هیپواکوی Round ناشی از آدنوپاتی مشاهده شده است ، طحال بزرگ 16cm ، مقدار کمی مایع در لگن دیده شد.

CT توراکس با کنتراست – در نواحی پاراتراکتال و در ساب کارینا غدد لنفاوی متعدد دیده می شود.

عکس ریه : رتین و سایر اعضای قفسه صوری در حد طبیعی اندازه قلب بزرگتر از حد طبیعی است.

CT شکم بدون کنتراست – طحال و کبد بزرگتر از حد طبیعی .

مقدار کمی مایع در شکم دیده می شود لوبهای روده کوچک و مستمع جدار آنها مقداری ضخیم است.

CT شکم با کنتراست – هپاتواسلومگالی شدید خصوصاً طحال ، در کبد یک ناحیه هیپودنس وجود دارد که ممکن است یک هماتوم کوچک باشد. آدنوپاتی قابل توچه پاراآئورتیک دیده می شود.

ECG : محور قلب کمی به طرف راست و ولتاژ ORS کاهش یافته است.

Echo : وژتاسیون در دریچه میترال ، مختصری MR ، پریکاردیال افیوژن نسبتاً زیاد و ضایعات شبیه به کیست در میوکارد دیده شد.

با تشخیص آندوکاردیت باکتریال تحت درمان به مدت 4 هفته قرار گرفت که وژتاسیون و MR از بین رفت و ضایعات در میوکارد و PE (پریکاردیل افیوژن ) کمتر شده ولی باقی ماند.

در اسپیراسیون مغز استخوان ، هیپرپلازی ارتیروئید شیدید و دیس ارتیروئید پوئیسیس خفیف نشان داده شد.

در بیوپسی از کبد : افزایش شدید بافت فیبری مشاهده شده در بیوپسی مغز استخوان فیبروز بدون گرانولم و سلولهای بدخیم مشاهده گردید/

جهت بیمار آزمایشی انجام گردید که تشخیص مسجل شد و با درمان مناسب کلیه علائم قبلی و سیستمیک بهبود یافت.

  تشخیص شما چیست  ؟