پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

دختر 19 ماهه ای به علت تب شدید ، اسهال ، استفراغ ، اتساع شکم و آدم ژنرالیزه بستری شد.

کسالت بیمار 15 روز قبل از مراجعه با تب خفیف ،  اسهال و سپس استفراغ شروع شده بود. روزانه 5 تا 6 بار دفع مدفوع آبکی ، پر حجم ، بدون خون بلغم و بدون Tenesmus داشته است.

که تدریجاً به روزی 10 تا 11 بار افزایش یافته و استفراغ هم به آن اضافه شده است.

 روز سوم بیماری در بیمارستان بستری شد و تحت درمان با روزانه 2 لیتر سرم تزریقی ، شربت کوتریموکسازول و محلول ORS پس از هر بار defication قرار گرفته است. روز پنجم بیماری ادم ژنرالیزه به علایم بیماری اضافه شده است. و روز بعد از آن به مرکز دیگری منتقل و درمان های قبلی وی قطع تحت درمان با Ampicillin تزریقی ، قطره خوراکی Metoclopramide و قرص Furosemide و محلول ORS پس از هر بار دفع قرار گرفته ، بهبودی نسبتی حاصل شده ، تغذیه با شیر مادر شروع گردیده ، لکن روزی پنجم بستری (روز چهاردهم بیماری ) مجدداً علایم قبلی تشدید یافته و اتساع شکم ، بیحالی ، شیر نخوردن ، خواب آلودگی و Hypotonia نیز به آن اضافه شده و با این علایم به بخش اطفال این مرکز مراجعه و بستری شد کلیه آزمایشات انجام شده در مرکز قبلی شامل بیوشیمی خون .

Stool Culture ، CBC ، U/C , U/A , Stool Exam ، سونوگرافی شکم CXR ، نرمال گزارش شده است.

PMH :  بیمار تاکنون با شیر مادر تغذیه شده ، غذای کمکی از 5-6 ماهگی شروع شده ، قطره مولتی ویتامین و آهن به مقدار صحیح می گرفته و واکسیناسیون تا این سن به طور روتین انجام شده است و تاکنون بیماری خاصی نداشته است. تنها فرزند خانواده است

FH :  والدین نسبت فامیلی ندارند . مادر 25 ساله ، خانه دار G1P1 است. پدر 39 ساله ، شغل وی نقاشی است و بیماری خاصی ندارند.

PE  : بیمار در بدو ورود به این مرکز بیحال ، Hypoton ، Lethargic ،  Toxic بوده از خوردن شیر امتناع می کرد. Pitting edema در تمام بدن خصوصا در اندام تحتانی جلب توجه می کرد.

AT=38.5               PR=120                RR=30       BP=105/60     WT=11.5 KG

HC=48CM                                      L=80CM

ENT ، قلب و ریه نرمال .  شکم کاملا Distended ، ولی در لمس نرم و بدون تندرنس بود. وریدهای سطحی شکم برجسته نبود. کبد و طحال لمس نشود.

Shifting dullness مثبت بود. ژنیتالیا دخترانه و نرمال  ، معاینه عصبی نرمال بود.

آزمایشات اولیه به این شرح است.

CBC:WBC=12000{PMN=76;L=18;Mono=5;e=1}

RBC=5,520,000

HGB=14.9

HCT=46.3

MCV=83.9                   MCH=27               MCHC=32.2

PLT=517,000

ESR=2                          CRP=Neg

B/C=Neg

در لام خون محیطی در اکثر PMN ها Degeneration و Toxic granulation مشاهده می شد.

BS=100    BUN=18    Cr=0.5     Na=124    K=2.8

U/A=NL    U/C=Neg      

ABC=Compensated Metabolic Acidosis

LFT=NL

Cholesterol , Triglyceride=NL

Stool Exam = WBC=0     RBC=0     OP,OB=Neg

Stool Culture=Neg   Fat Drop = Not seen

Total Protein = 1.8 gr/dl

Albumin=1.2 gr/dl

Globulin=0.6 gr/dl

D=xylose Test:serum D-xylose one hour after ingerstion =0  CXR=NL

رادیوگرافی ساده شکم ایستاده و خوابیده : اتساع لوپ های روده خصوصاً کولون و معده همراه با سطوح مایع و هوا مشاهده شد.

سونوگرافی کامل شکم : کبد ، طحال ، پانکراس و کلیه ها ، مثانه و غدد پاراآئورتیک نرمال . مقدار زیادی مایع در حفره پریتوان و لگن و پلورال افیوژن در قاعده ریه چپ دیده شد. لوپ های روده Rigid می باشند.

گزارش رادیولوژی ترانزیت روده باریک :  علایم انسدادی در مسیر عبور باریم دیده نشد. زمان ترانزیت روده طبیعی است. Rigidity در لوپ های روده و تنگی های متعدد و نامنظمی مخاطی در سرتاسر روده باریک دیده شده. در ناحیه duodenum نیز همین یافته ها وجود دارد.

اندوسکوپی : مخاط معده نرمال ، مخاط بولب نیز نرمان لکن منظره

Snow white ، DS بطور تیپیک دیده شده.

سه عدد بیوپسی برداشته شد.

گزارش پاتولوژی بیوپسی از duodenum :

Superficial duodenal mucosa with severe stromal edema and congestion , moderate infiltration of lymphi mononuclear cells in iamina proria focally in volving superficial epithelium but the villi are adequately tall, the lymphatic vessels were normal.

در کولونوسپکی التهاب مخاط کولون و در بیوپسی کولون فقط Colitis گزارش شده است.

  تشخیص شما چیست  ؟