پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

پسر 6 ساله ای در تاریخ 13/3/81 با وزن 15 کیلوگرم بعلت تب و سرفه بمدت 10 روز که تحت درمان کوآموکسی کلاو بوده بستری می گردد در معاینه حال عمومی خوب ، هوشیار ، T=38 C و ENT نرمال . سمع قلب طبیعی ، قسمت قاعده ریه راست صدا کاهش یافته و بدون دسترس تنفسی است و بقیه معاینه فیزیکی نرمال ، سابقه بیماری خاصی در خانواده و یا تماس حیوانات را نداشته و واکسیناسیون کامل بوده آثار BGG روی باز دیده می شود.

آزمایشات:

WBC=14400

Hb=8.2   HCT=27

MCV=65.7    MCH=20

MCHC=30                        RBC=4.5            RETIC = 0.8%

Poly = 73%               LYMPH=26%         MONO=1%

لام محیطی

HYPOCHROMIA  , PAIKYLOCYTOSIS  ,  AISOCYTOSIS

MICROCYTOSIS

ESR = 128

CRP=+         RDW=16               PLATE=650000

بیوشیمی                WRIGHT AGGLUTINA TION TEST = NEGATIVE

کشت خون منفی

گزارش رادیوگرافی از XR ریه :

اندازه و شکل قلب طبیعی است ، کدورت نسبتاً  وسیع در نیمه تحتانی ریه راست دیده می شود که به نفع پنومونی + - آمپیم است در لاکترال توراکس آثار کدورت ریوی در قاعده همی توراکس راست دیده می شود زمینه پنومونی و پلووزی راست مطرح می باشد.

سونوگرافی :

مایع و آبسه اورگانیزه در پلور وجود نداشته ولی ریه راست Dense و متراکم است احتمال پیشرفت به سمت آبسه در نظر باشد بیمار با تشخیص اولیه پنومونی تحت درمان ceftriaxon و کفلین و استامینوفن قرار می گیرد و در جه حرارات بیمار تقریباً طبیعی می گردد و بین 5/37 – 37 نوسان داشته است. حال عمومی خوب و تغییری در وضع عمومی او مشاهده نمی گردد و سرفه کاهش یافته درمانها ادامه دارد.

آزمایشات 81/6/16

MCV=64.9           HCT=28.7         HB=8.6               RBC=4.4      WBC=8600

POLY = 70%           Plate=688000    MCHC=30                 MCH=19.5

ESR=90          B=2%               Eo=2%            mono=3%       Lymph=23%

G6PD=Normal             Ferrtin = 101 mg/ml

گزارش XR ریه مجدد:

آثار شروع کاهش کدورت قاعده همی توراکس راست حاکی از جواب مثبت بدرمان مشاهده می گردد به بیمار 150 cc پکاسل تزریق می گردد.

19/3/81 :

بیمار دچار دل درد و استفراغ می گردد که در معاینه نکته مثبتی وجود نداشته

آزمایشات 19/3/81

HCT=36.8    Hb=11.6      RBC=5.3    WBC=5.3      WBC=11800  طبیعی K,NA

  Poly=82%        Plated=670000       MCHC=31.5          MCH=21.7 MCV=68

CRP=+             ESR=98  mm/h            mono=2%     lymph=16%

گزارش مشاور کاردیولوژیست :

EKG تاکیکاردی سینوسی ، قلب بزرگتر از حد طبیعی و قلب به سمت راست شیفت کرده و ریه راست کولاپس پیدا کرده و احتمال وجود مایع در پلور راست مشهود است و پیشنهاد ادامه درمان آنتی بیوتیک و نارسایی قلب و انجام اکوکاردیوگرافی از نظر وجود مایع در پلور و تعیین پوزسیون قلب (دکستروکاردیا) ، بیمار اکوکاردیوگرافی می گردد و هیچگونه آنومالی قلبی و یا پلور زی و مایع در پریکارد وجود نداشته است.

گزارش هماتولوژیست :

پیشنهاد الکتروفورز همو گلوبین و بررسی از نظر آنمی کمبود آهن میکنند.

گزارش متخصص عفونی :

ادامه درمان و پونکسیون پلور در صورت چرک و یا مایع چست تیوپ گذاشته شود.

21/3/81

بیمار برونکوسکپی می گردد از دو نظر : 1.جسم خارجی که منفی بوده 2.؟

آزمایشات :  23/3/81

تستهای کبدی و PPD منفی ، سونوگرافی کبد و طهال ، شکم نرمال و XR ایستاده شکم نرمال است

تست کازونی بعلت عدم امکان آن در شهر جواب نداریم آنتی بیوتیک های قبلی DC می گردد و Vancomycin  شروع می گردد.

  تشخیص شما چیست  ؟