پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

پسر  4 ساله ای به علت مشکلات بلع و دیسترس تنفسی بصورت تاکی کاردی –تاکی په – خرخر – خس خس سینه و نیز ادم جنرالیزه بستری شد. سابقه دو بار بستری شدن به علت مشکلات تنفسی در تبریز و قم داشته که با بهبود نسبی حال عمومی خوب مرخص شده است.

در معاینات فیزیکی حال عمومی بیمار خوب نبود و در حالت خوابیده دیسترس تنفسی بیمار شدیدتر شده بود و ترجیح می داد که بنشیند. وزن بیمار 12 کیلوگرم و قد او 90 سانتی متر دور سر 53 سانتی متر بود. از نظر تکامل عصبی طبیعی بود. تعداد ضربان قلب 160 در دقیقه و تعداد تنفس 52 در دقیقه و فشار خون 60/100 میلی متر جیوه و T 8/36 درجه سانتی گراد بود. در معاینه سر و گردن ضربان پره های بینی وجود داشت و آدم صورت و بخصوص در پشت پلک مشهود بود چانه بیمار کاملا کوچک و فرو رفته بود ) Microgenatia) خرخر می کرد و استریدورو رتراکسون سوپر استرنال داشت. در معاینه قفسه سینه در سمع قلب تای کاردی و ریتم گالوپ داشت و S2 بلند شنیده میشد . سوفل نداشت. در سمع ریه خشونت صدای ریوی و تعدادی کمی رال کریپیتان در دو طرف شنیده میشد تاکی پنه و رتراکسیون بین دنده ای نیز داشت . در معاینه شکم آسیت وجود داشت و لبه کبد حدود 3 سانتی متر زیر لبه دنده لمس میشد طحال لمس نشد دستگاه تناسلی طبیعی بود. در معاینه اندام ها آدم ++ در اندام تحتانی وجود داشت. معاینه عصبی نرمال بود. پوست صورت بیمار گلگون بود. یتورات غیر طبیعی وجود نداشت

آزمایشات به شرح زیر بودند:

CBC

میلی متر مرکعب / عدد 9700   WBC

Poly 45%   Lymph – 50%

میلی متر مرکعب / عدد 5000000  RBC

HGB  12/3 g/dl

HCV : 45/1%

MCV: 75/4

MCH = 20/6 pg

تستهای بیوشیمی :

Glucose  64/mg/dl   Bun – 10 mg/dl

Na 142 meq/l            k-4 meq /1

Sernum total protein – 7/1 g/dl          Cholesterol – 235 mg/dl

Triglyceride – 131 mg/dl    T3=47 mg/dl   T4 – 2/8 mg/dl

TSH  - 172 miu/ml    Blood culture – negative

Complemont (C3) = 116 mg/dl

آزمایشات کامل ادرار منفی و کشت ادرار منفی – در بررسی سونوگرافیک شکم نکته پائولوژیک مشاهده نشد. در رادیوگرافی سینه کاردیو مگالی شدید گلوبال یاکنژسیون عروق ریه وجود داشت. در الکترو کاردیو گرافی ریتم قلب منظم  سینوسی  RDH RVH + tall P(leadII)

وجود داشت در اکو کاردیوگرافی سینوم های بین دهلزی و بطنی سالم بودند. دهلیز راست خیلی بزرگ و بطن راست بزرگ و TR شدید و فشار پولمونر بالا (65  میلی متر جیوه ) مشاهده گردید افیوزن پریکارد نداشت.

بیمار با تشخیص نارسائی قلبی تحت درمان یا دیگو کسین و فور سساید قرار گرفت و حال عمومی بیمار بهبود چشم گیر یافت وبا درمان نگهدارنده داروهای فوق و نیز قرص لوتیروکسین 2/1 قرص در روز جهت اقدام درمانی بعد معرفی گردید.

  تشخیص شما چیست  ؟