پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی :دکتر زینب مینا امیری مقدم
فلو شیپ قلب اطفال

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان امام حسین

  تشخیص

Vascular Ring