پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

بیمار شیر خواری 5/4 ماهه که به دلیل تنگی نفس و استریدور به درمانگاه مراجعه و پس از معاینه بستری گردید. بیماری از بدو تولد به صورت استفراغهای مکرر و شدید بروز نموده و همزمان با آن نیز تنگی نفس و استریدور ظاهر گردیده است استفراغها پس از دو ماه به تدریج رو به بهبود نهاد ولی تنگی نفس و استریدور افزایش یافته است. به طوریکه خوردن شیر برای کودک مشکل  گردیده است.

به پزشکان مختلف مراجعه و آزمایشات متعدد درخواست گردیده که همگی طبیعی بوده اند. در معاینه رشد بیمار طبیعی ، سمع قلب طبیعی  و معاینه قلب نیز طبیعی است . در سمع ریه رالهای پراکنده همراه با ویزینگ منتشر در هردو رویه قابل سمع بود، Ronky شنیده می شود. در آزمایشات انجام شده فقط کشت مثبت انجام گرفت قرار گرفت و آزمایشات لازم از نظر عفونت ادراری انجام گرفت ضمنا جهت بیمار  باریم سوالو درخواست گردید که تشخیص مسجل گردیده و برای یافتن عامل زمینه ای بیمار آزمایش تکمیلی درخواست گردید.

آزمایشات انجام شده:

کامل ادرار                                                               W.B.C=11/3×1000

رنگ = S.Clear                                                     R.B.C=4/91×1000 

S.G =10/6                                                                       H.b =12/7 P.H=5                                                                     H.C.T= 41/2     C.B.C

W.B.C = 10-12                                                           M.C.V=82/9    

R.B.C = 1-2                                                                   M.C.H - 25/6

Clump 1-2                                                                      M.C.H=30/8

Epith -2-3                                                                         

Bact-Moderate

  تشخیص شما چیست  ؟