پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

بیمار دختر خانم 10 ساله ای است که از 2 ماه قبل از بستری  دچار دردهای شکمی اپی گاستر و پری آمبلیکال شده که درد کیفیت sustained داشته . یک ساعت طول می کشد و فواصل 5 دقیقه بین هر بار درد داشته است. درد بیمار باغذا خوردن تشدید شده و به پشت تیر می کشیده است. تهوع و استفراغ نداشته و از علائم ادراری و تغییر رنگ ادرار و مدفوع شاکی نبوده است. در زمان مراجعه کاهش وزن حدود 10 کیلوگرم داشته است. سابقه ترومای شکمی نداشته و سابقه مصرف  رانیتیدین و استامینوفن کدئینه و کپسول سفالکسین را ذکر می کند. بیمار 20 روز قبل از مراجعه با تشخیص توده شکمی تحت عمل جراحی قرار می گیرد و توده پانکراس برداشته می شود. به دلیل عود علائم به این مرکز مراجعه می نماید. در زمان مراجعه در معاینه:

PR(v/s)=90 /min           RR=25/min          OT=37.8 ºC       BP=110/80

BW=25kg

داشته و در معاینه شکم دستانسیور مختصر دراپی گاستر بهمراه تندرنس اپی گاستر و LUQ در لمس عمقی نمایان بود. BS بیمار نرمواکتیو بود. کبد حدود 5/3 سانتی متر  زیر لبه دنده لمس می شود. سایر معاینات طبیعی بود و اسکار جراحی middline در شکم دیده می شد. بیمار با تشخیص اولیه آبسه پانکراس تحت عمل جراحی قرار گرفته و با تشخیص بعداز عمل سود و سیست پانکراس پس از جایگزینی درن و هموواک به بخش منتقل می شود. بیوپسی از غدد لنفاوی خم کوچک معده انجام می شود که جواب reactive گزارش می شود. بیمار از بدو بستری دچار تب بوده که پس از عمل تب بیمار بالا می رود و لذا با تشخیص احتمالی Sepsis تحت درمان آنتی بیوتیکی با سفتریاکسون، سفتازیدلید، وازکومایسین، آمیکاسین و کلیندارمایسین قرار میگیرد که تأثیری در بهبود تب بیمار نداشته است . بیمار دفعتا دچار اپسیتاکسی و خونریزی گوارشی می  گردد. توجه به اختلال PTT وPT و ترومبوسیتوپنی با تشخیص Dic  ناشی از Sepsis تحت درمان مقتضی قرار گرفته و کنترل می گردد. به جهت ادامه تب و ترومبوسیتوپنی Work up جهت FUO بعمل می آید. و لذا تحت BMA قرار می گیرد که در گزارش آن به پرولیفراسیون و ما چوراسیون نرمال رده میلوئید بهمراه گرانرامسیون توکسیک و واکوئولایزاسیون رده میلوئید اشاره می گرددد. شواهدی از سلول بدخیم مشاهده نشد ولذا درمان آنتی بیوتیکی ادامه می یابد. همچنین بیمار تحت بررسی PCR و بررسی مایع آسیت و پلورال افیوژن از نظر TB قرار می گیرد که همگی منفی  گزارش می شود. PPD بیمار نیز  منفی می باشد. در آزمایشات انجام شده:

WBC:7800/µl        p:77%

                               L:20%
                                            M:3%                                

Hb=10.39/dl

Plt=35000/ µl

BS=100mg%

BUN=8 mg%

Creat=0.5 mg%

Na= 137 mEq/L

K= 3.4 mEq/L

Ca=7.2 mgy

Bil        t:0.3 g%

            D:0.1 g%

Amylase= 109 units

ESR=42 mm/1h

CRP=2t

U/A             N1

U/C             Neg

B/C × 3= Neg

کشت مایع آسیتNeg=

کشت ترشحات پانکراس=Neg

کشت بیوپسی غدد لنفاوی گردنی= Neg

PRC غدد لنفاوی گردنی از نظر TB= Neg

Alp=381 units

SGOT=20 units

SGPT=31 units

در آنالیز مایع آسیت:

RBC= 240

WBC=20 (Mono 100%)

قند= 73 mg%

Port= (450 mg%)

LDH=192

       در (CT Scan) پلورال افیوژن وسیع دو طرفه بهمراه آسیت گزارش گردید. کاتتر در ناژ در محل پانکراس همراه توده Solid بزرگ با حد ود محو و غیر قابل افتراق از عروق و لوپهای روده دیده شد. یک تصویر هیپودنس در طحال دیده شد.

در اکوکاردیوگرافی: تصویر زائده مشکوک در دریچه آئورت در نمای Short axis دیده شد که در سایر نماها تکرار نشد.

  تشخیص شما چیست  ؟