پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر سید ابوالفضل افجه ای
فوق تخصص نوزادان

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مهدیه

 

  تشخیص

Bilateral Congenital Diaphragmatic Hernia