پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر سید ابوالفضل افجه ای
فوق تخصص نوزادان

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مهدیه

 

معرفی بیمار

نوزاد پسر 42 ساعته ( تولد 15/1/82 ساعت 30/11 شب ) که بعلت دیسترس تنفی به این مرکز ارجاع گردید ، نوزاد ماحصل حاملگی ترم (G4 Ab2 P1) ، زایمان سزارین بعلت CPD ، وزن تود 3200 گرم و آبگار 8 و 9 داشته است.

نوزاد از بدو تولد دیسترس تنفسی داشته که تحت درمان Amp + Gent قرار گرفته . عکس ریه افزایش عروق ریه در سمت راست داشته سایر آزمایشات روز اول بشرح ذیل بوده است:

Hb=16.8  , WBC – 10.700  , B.S=68  ولی ABG در آن مرکز انجام نشده است در روز دوم دیسترس تنفسی ادامه یافته و درخواست مشاوره قلب گردیده که پیشنهاد انجام ABG ، ECHO گردیده است .

در ساعت 42 تولد (10 شب 17/1/82 )  نوزاد با تشخیص RDS ( بدون ذکر سیانوز نوزاد) به این مرکز انتقال یافت. در بدو دسترسی  در این مرکز نوزاد سیانوز (50% - SpaO2) با دیسترس تنفسی شدید

نتایج ABG های انجام شده بشرح ذیل بوده است

OS SAT

HCO3

PaCO2

PaO2

PH

Hr

DATE

54.9%

12.8

32.2

27.3

7.22

22.30

82/1/17

33.9%

13.3

28.7

17.1

7.29

23.20

29.4%

15.9

49.5

18.9

7.13

2AM

82/1/18

31.5%

10.6

31.2

19.5

7.15

8 AM

23.2%

14.1

41.5

15.7

7.15

9AM

علیرغم تهویه مکانیکی (HIGH SETUP) هیپرونتیلاسیون ، تزریق PGE1 و DOPAMINE نوزاد در ساعت 11 صبح 18/1/82 فوت نمود ، اتوپسی انجام گردید.

  تشخیص شما چیست  ؟