پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

دختر 8 ساله ای اهل روستای خرم آباد که از حدود 20 روز قبل از بستری دچار سرفه شده بدون دفع خلط و خون بوده است تب تعریق شبانه و لرز داشته است کاهش وزن و اشتها نداشته است در بیمارستان لرستان بستری و برای بیمار پنی سیلین و ونکوماسین تجویز شده است در سیر بیماری در C * R نمای میلبر پیدا کرده است که اجراع شده است سابقه بیماری خاص در خود و خانواده ندارد یکی از همسایگان سرفه مکرر داشته است در معاینه تاکی بده + دیسترس تنفسی رال خفیف منتشر ، کبد 2 زیر لبه دنده داشت

W= 20 kg                      WBC = 24000    88% p   9% L    3% M

RR= 60    TT 230             HB=9       MCV = 79           PLT=626000 ESR=100

BP = 105/65              T.39

AST = 46            ALT = 18             Urea = 12            Cr = 0.5            BS=93

NA=133               K=3.4           

ABG   PH=7.4.6        PCo2=31.9    HCO3=20.2       PO2=7.2    O2SAT=94.5

U/A = WBC.6-8 PH= 8         B/C (-)  U/C(-) CS F/c

LP  طبیعی ، کشت خلط فلورنرمال رایت و ویدال (-) PPD (-)  شیره معده از نظر BK 3 نوبت (-)

به بیمار دو نوبت خون تزریق شد درمان 4 داروئی ضد TB آنتی بیوتیک شروع گردید پایدار شدن سیر بیماری آنتی بیوتیک ها تغییر یافت در آزمایشات بعدی WBC = 45100

ESR = 88   87% P        7% L      7% M

و در CXR  ضایعات میلر در سراسر ریه که در بعضی نواحی Confulent شده است

سونوگرافی شکم :  کمر و طحال طبیعی ، کلیه ها بزرگتر از عادی با افزایش اکوی کورتیکال مطرح کننده تفریب حاد یا نفروز

سی تی اسکن ریه : دمای mixed nodular pattern در سرتاسر هر دو ریه ی بصورت منتشر و دارای air branching pattern است

BM طبیعی

  تشخیص شما چیست  ؟