پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان قلب مدرس

 

معرفی بیمار

نوزاد سه روزده با دیسترس تنفسی ، پولیپنه حدود 70 در دقیقه ، تاکیکاردی 170 در دقیقه ، سیانوز ، بیحالی ، شیر نخوردن به بیمارستان مراجعه و در بخش NICU بستری میشود.

در معاینه بشدت بیحال است و سیانوز مرکزی و شدیدی دارد ، رفلکسها کاهش یافته و سمع قلب بشدت تاکیکارد است  و صداهای قلبی تخفیف یافته است و نبض و فشار خون کاهش یافته و سوفل واضحی به سمع نمیرسد.

در نوار قلب انحراف محور براست و نمایانی شدید محور راست داریم.

در رادیوگرافی قفسه صدری قلب بسیار بزرگ است و فلوی ریه ها اندکی افزایش یافته است.

در شمارش گلبولی : 

RBC = 6000000

WBC=7000 , poly 30%  , lyphm 70%, NA=140 , K=4 , UA=unremarkable

بیمار تحت مراقبتهای شدید قرار گرفته و برای وی درخواست اکوکاردیوگرافی میشود

  تشخیص شما چیست  ؟