پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر علائی
فوق تخصص غدد اطفال

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان لقمان حکیم

  

  تشخیص

پسودو پاراتیروئیدیت آلبرایت
Pseudo Hypo Parathyroid it  Albright