پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر مصطفی شریفیان
فوق تخصص کلیه اطفال

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مفید

  

  تشخیص

تنگی شریان دو طرفی کلیه
Bilateral Renal Artery Stenosis