پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر شیاری

فوق تخصص رماتولوژی اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
مفید

  

معرفی بیمار

بیمار دختری 10 ساله است که در حدود دو ماه قبل از مراجعه دچار اسهال آبکی همراه تب شده و در مرکزی در ورامین بستری گردید.پس از بستری و دوبار دفع خونی دچار راش اریتماتودر ساق پای راست و یکسری ضایعات دردناک برجسته به صورت ندول زیر جلدی در ساق هر دو پا می شود.سپس دچار تورم و درد در مچ هر دو پا .هر دو دست می شود.سپس بیمار به بیمارستان مرکز PIP. DIP.MCPشد به طوری که قادر به حرکت نبوده,بعددچار درد

طبی کودکان مراجعه کرده و در آن مرکز بستری می گردد.لازم بذکر است که بیمار در طی این مدت 10 کیلوگرم کاهش وزن داشته است.در اواخر بستری نیز بیماردچار دو اولسر دردناک در گام نرم به ابعاد 2×1 سانتی متر و      1×1 سانتی متر شده بود ,خشکی صبح گاهی را ذکر نمی کرد.

BW=22kg

 های  بعمل آمده:Workupدر

 کاهش دانسیته استخوانی.Juxta Articularرادیو گرافی دست چپ:استئوپرز

 نداشت. ضایعه لیتیک یااسکلروتیک دیده نشد.CDHرادیو لوژی لگن:مفصل هیپ طبیعی که علائمی به نفع

سونوگرافی شکم ولگن :تنهانکته مثبت استازپیلوکالیسیل درکلیه راست.

CBC:WBC=17×10                                 p:83%                   Hb=8.7                 PH=667×10

                                                         L:14%  

CRP=3+                               ESR=105

U/A=  WBC =1-2                            RBC=1-2                      SG=1030        PH=5

U/C= Neg

SGOT=15                            SGPT=42                       LDH=418

S/E=  RBC:Many                       WBC:Many

ANA=Neg                                   Anti dsdna=Neg                      C4.C3=NL

Anti  sm-Ab =neg                                                          HLA-B27=neg

Anti  acl  70 =neg                                                          Anti sm ab=neg

Anti ss-B(LA)=neg                                                         Anti ss –A(RO)=neg

Anti  JO-1=neg

 

  تشخیص شما چیست  ؟