پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

دکتر علائی

فوق تخصص غدد اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان لقمان حکیم

  

معرفی بیمار

بیمار دختر  بچه  5/4 ماهه ای  است  که با شکا یت  سرفه  مراجعه کرده  که بد نبا ل تغذ یه  و استفراغ  دچار  سرفه و سیانوز  شد ه بود.  سابقه  سرفه  و استفراغ  مکرر بدنبال  سرفه  را در 2 ماه  اخیر داشته  است  اسهال  نداشته است.  به گفته  مادر  در این  مدت  تب  هم داشته  است که بیشتر  شبها  بوده است  ولی  ترمو متر برای کودک نگذاشته است .

بیمار  فرزند  دوم  خانواده  ماحصل  C/S از مادر G4 P2 Ab2  L2  می باشد  سابقه  بستری نداشته است.  واکسیناسیون  طبق برنامه  صورت گرفته  است. 

   وزن  تولد   3000 گرم                دور سر تولد      35 سانتی متر

در  2 ماه  اخیر  به  طور مکرر  شربت های  سفالکسین    سفکسیم   و  کو آ موکسی  کلاو  مصرف  نموده بوده  است .

پدر  و مادر  نسبت  خانوادگی  دور با همد یگر  دارند.

در معاینات  بدو  ورود:

                                                                                                                  

BP :      95/ P   mmHg

PR :      130   / min

R R :     60   / min

          CْAT :      37.5

B W :    7300 g

H C :    41  Cm

بیمار  هوشیار است  فونتا نل  قدامی  باز و  بدون  بر آمد گی،  معاینه  حلق  بودن  اریتم و اگزودا،   معاینه  گوش ها نرمال،   در معاینه ریه در سمع  ریه خشونت  صدای منتشر  و رال  با ارجحیت  ناحیه  تحتانی  ریه راست  و تاکی پنه ، بدون  رتراکسیون ، در معاینه قلب    تاکیکارد

معاینه شکم :   لبه کبد  Cm 2  زیر  لبه  دنده لمس می باشد ( با  قوام  نرم ) ،  لبه  طحال cm 1-2زیر  لبه  دنده  بدست  می خورد

در معاینه  تکاملی  گردن  نمی گیرد

       A B G

      PH:         7.29                      7.36

      PCO2:    42.3                      39.1

      HCO3:    19.9                     21.7

      O2 Sat:    64.8%                 90.5%

CBC

    WBC:   31900      /μl

     Hb:       7.9          g/dl

     PLT:     255000   /μl

 

ESR:  10

Biochemistry:

    BS: 100               Urea: 15           Cr: 0.7        Ca: 8.8       Na: 137        K: 5

CXR: گزارش رادیولوژی: نمای عروقی نافها Prominent می باشد که به دلیل واکنش به سرفه و یا دوره نقاهت عفونت ویرال می باشد. همی توراکس چپ نمای طبیعی دارد. در سمت راست کدورت قسمت فوقانی ریه راست وجود دارد که به علت آسپیراسیون در زمینه سرفه و استفراغ  می تواند باشد.

سونوگرافی: کبد با اکوی نرمال و اندازه طبیعی گزارش شد (85 میلیمتر)، طحال با اکوی نرمال (65 میلیمتر)

بیمار با تشخیص اولیه آسپیراسیون پنومونی در بخش بستری  و تحت درمان با سفتریاکسون و کلیندامایسین قرار گرفت. با توجه به آنمی بیمار،Packed cell  برای بیمار تزریق شد.

در روز دوم بستری به دنبال تغذیه دچار سیانوز و افت O2 Sat به حد زیر 50% گردید که بیمار اینتوبه و به بخش ICU منتقل شد.

در این مدت درجه حرارات بدن در محدوده نرمال بوده و تنها یک با ر  CْAT:38    گزارش گردید.

در سیر بستری در ICU، کودک مجدد دچار افت O2 Sat، افت پلاکت ، افت هموگلوبین و یک نوبت GI Bleeding و اختلال در PT  و PTT ، و در ادامه دچار پنوموپریتوئن گردید.

در ABG های متوالی بیمار به طور مکرر اسیدوز متابولیک و اسیدوز مخلوط داشت. در تمام این مدت لکوسیتوز بالای   /μl 20000  داشته.

در این اثنا اقدامات حمایتی و درمانی لازم بنابر هر مورد انجام گرفته است.

متاسفانه بیمار در روز 5 بستری دچار ایست قلبی تنفسی و در نهایت Expire گردید

  تشخیص شما چیست  ؟