پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


دکترشهناز آرمین

فوق تخصص عفونی اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 بخش عفونی و تحقیقاتی بیمارستان
کودکان مفید
 

  

معرفی بیمار

نام: سید مهدی

نام خانوادگی: حسینی

سن: 9 ماهه

Cc: تنگی تنفس

تاریخ بستری: 31/6/87

PI: بیمار پسر 9 ماهه ای است که از بیست روز قبل مراجعه دچار سرفه، عطسه، آبریزش از بینی شده است. تب داشته است. پنج روز بعد بیمار دچار تورم زانوی چپ شده که ناگهانی بوده ولی محدودیت حرکت نداشته است. تب بیمار افزایش یافته و در بیمارستان همدان بستری شده و با تشخیص احتمالی سپتیک آرتریت تحت درمان و درناژ مفصل زانو قرار گرفته است. بعد از انتقال از اتاق عمل تب بیمار کاهش یافت ولی بیمار دچار دیسترس تنفسی شد که پیشرونده بوده و دو هفته در ICU همدان بستری بوده و دیسترس تنفسی به تدریج شدیدتر شده است والدین بیمار رضایت شخصی داده و به این مرکز مراجعه کرده اند.

PMH: فرزند سوم حاصل NVD از مادر G3P3Ab0 می باشد. ترم بوده است.

دیسترس تنفسی بدو تولد: ( -)

؟؟ نوزادی: (-)

در سن 2 ماهگی نیز دچار سرفه و تنگی نفس شده که یک هفته در بیمارستان همدان بستری بوده است و بهبود یافته است. از سن 2 ماهگی به فواصل یک تا دو هفته دچار سرفه، عطسه، آبریزش از بینی می شده که به درمان های سرپایی پاسخ می داده است..

FH: پدر و مادر غیر منسوب می باشند.

یک برادر و یک خواهر دارد.

فرزند اول یک دختر سالم است.

فرزند دوم یک پسر سالم است که از سه سالگی آرتریت داشته است. آرتریت زانوها که گاهگاهی بوده و تحت نظر پزشک بوده است. سه ماه پیش با  تابلوی تورم چشم ها و هماچوری و پروتئینوزی تشخیص HUSدر بیمارستان مفید با در ICU بستری گردیده است.

Tap مایع مفصلی انجام شده در همدان:

WBC: many

RBC:3-4

Bacteria: not seen

Culture مایع مفصلی: negative

BMA انجام شده در همدان: روزهای اتوزینوفیل افزایش یافته است.

علامتی دال بر پرومئه Malignan وجود نداشت.

BAL: Ecoil: حساس به سیپرو فلوکساسین، نورفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید مقاوم به آمیکاسین، ؟؟ یاسین، ریفامین، سفتریاکسون، اریترومایسین، کلنیدامایسین

CXR: کدورت آلوئولار منتشر ریه های همراه با Air bronchogram دیده می شود.

داروها:

Amp cefrriaxone

Amp cloxacillin

Amp ventolin

Amp Ranitidin

Spray salbutamol

Amp cotrimoxazole

با توجه به شرح حال و معاینه بیمار، جهت تعیین تشخیص آزمایشات مربوطه انجام و پس از تایید تشخیص نهایی، درمان بیماری آغاز شد.

سیر بیماری: بیمار به مدت 17 روز در ICU اینتوبه بود. در تاریخ 17/7/87 قادر به تحمل Extubation شد. شش روز بعد در تاریخ 23/7/87 به بخش انتقال یافت. حال عمومی بیمار بسیار بهتر از قبل بود. دیسترس تنفسی برطرف شد. در تاریخ 25/7/87 با حال عمومی خوب مرخص شد.

Ph/E: بیمار شیرخوار 9 ماهه است. دیسترس تنفسی دارد.

 BP:90/60     PR:90     RR:54       AT:38/3C0 

Head & Neck: یافته ای ندارد

Chest: retraction بین دنده ای و ساب کوستال دارد.

ارسیع : fine crackle در قاعده ریه ها دارد.

Abdome: یافته ندارد.

آخرین ABC 17/7/87

PH:7/39             :Laboratory

Pco2:47/8mmHg                   

Po2:82/8mmHg                    

     HCOJ:29/1                            

So2:96%                                

اولین ABG 21/6/87

PH:7/40                                              

Pco2:36  mmHg                      

Po2:45mmHg                          

     HCOJ:22/5                                

So2:80/5%                                

آخرین CBC 25/7/87

WBC:18.700                         

Hb:14/3                                

Plt:906000                            

آخرین CBC 25/7/87

                           WBC: 25800

Hb:14/4                                   

Plt:699000                             

ESR:6   , CRP:L+ = 1/7/87

ESR:10  , CRP:2+ = 25/7/87

U/A:NL

S/E:NL

BS:80   اولین بیوشیمی 1/7/87

BUN:0/5

Cr: 0/5

Na:141

K:4/4

Ca:9

LDH:1287

SGot:21

SGPT:11

ALKP:285

آخرین بیوشیمی 25/7/87

BS:88

BUN:6

Cr:0/3

Na:141

K:4/5

LDH:1088

HIV Ab/ag (I-II):0/2             

مقدار NL

<1 nun Reactive

≥1 Reactive

  تشخیص شما چیست  ؟