پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


دکتر سیاری
فوق تخصص گوارش اطفال

دکترعلیرضا فهیم زاد
فوق تخصص عفونی اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 بخش عفونی و تحقیقاتی بیمارستان
کودکان مفید
 

  تشخیص

 

Cremean - Congo Hemorrhagic Fever

تب کریمه کنگو