پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر مصطفی شریفیان
دکتر دلیرانی
فوق تخصص کلیه اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
  بخش عفونی و تحقیقاتی بیمارستان
کودکان مفید

معرفی بیمار

PI:بیمار پسر بچه 10.5 ساله که از 2 ماه قبل بستری اخیر در بیمارستان مفید تهران، دچار ادم پری اربیتال، تورم اندام تحتانی و آسیت شدید شکمی شده که در مراجعه پزشکی وبستری در بیمارستان همدان، در W/U انجام شده ،BUN Cr بالا و پروتئینوری به همراه هماچوری و BP بالا داشته است. بدلیل عدم یافت شدن علت زمینه ای، بیمار با تشخیص GN تحت بیوپسی کلیه قرار گرفته با تشخیص MPGN LIKE GN تحت درمان با کورتون high dose و پالس متیل پردنیزولون همراه با درمانهای کنترل کننده فشار خون قرار گرفت .بعلت عدم پاسخ درمانی مناسب، مجددا در اواخر مرداد سال جاری تحت پالس کورتون قرار گرفت . در بستری اخیر در همدان دچار 2 مشکل جدید شد که چندین نوبت تشنج داشته که بدنبال آن داروهای ضد تشنج و پالس CPM شروع گردید در آزمایشات انجام شده پان سیتوپنی همراه با آنمی میکرو آنژیوپاتیک داشته، تحت BMA&B قرار گرفت که نرمال بود .IVIG&PC&GCSF در جریان بیماری اخیر جهت بیمار تزریق شد. نهایتا بیمار جهت ارزیابی بیشتر و شروع پلاسما فرزیس به این مرکز ارجاع شد.پس از بستری در بخش نفرولوژی با توجه به برادی کاردی و هیپرتنشن درمان کنترل کننده دریافت کردکه بهبودی قابل توجه داشت.2 نوبت پالس کورتون پس از بستری در بخش  جهت بیمار شروع شد که با  تشدید برادی کاردی و هیپرتنشن پالس بیمار قطع شد، تحت درمان با کورتون روزانه قرار گرفت .بعلت تشنجهای مکرر و هیپرتنشن و برادی کاردی بیمار به PICU منتقل شد و تحت درمان با تئوفیلین قرار گرفت که HR بیمار به حد نرمال رسید.در سیر بیماری در PICU، چندین نوبت پلاسمافرزیس انجام شد. با تشدید دیسترس تنفسی بیمار انتوبه شده و تحت ونتیلاسیون مکانیکی قرار گرفت که پس از مدتی با توجه به بهبودی حال عمومی از دستگاه OFF شد. بعلت BUN Cr بالا، جهت بیمار کاتتر Tenckhoff تعبیه شدکه بصورت روزانه هر 1 تا 3 ساعت تحت دیالیز صفاقی قرار گرفت. بعلت وجود دل دردهای زیاد و تب همراه، با احتمال پریتونیت آنالیز مایع دیالیز صفاقی بصورت روزانه انجام شد که بعلت وجود WBC بالا در مایع صفاقی درمان آنتی بیوتیک مناسب شروع گردید. بعلت طولانی بودن مدت NPO  بیمار تحت TPN با آمینوفیوژن و اینترا لیپید قرار گرفت . در مدت زمان انجام دیالیز صفاقی با توجه به تشدید دل دردهاو تب بیمار که در گزارشات کشت مایع برگشتی دیالیز صفاقی عفونت با کاندیدا ذکر شد، به درمانهای فوق آنتی فوگال نیز اضافه شد.در سیر بستری در PICU حال عمومی بیمار بهتر شد که بیمار جهت ادامه درمان به بخش نفرولوژی انتقال یافت.

 PMH :بیمار فرزند اول ماحصل NVD وg4p3ab1 میباشد سابقه بیماری JRA از سن 3 سالگی که بمدت 5 سال تحت درمان قرار گرفت که پس از آن خودسرانه قطع درمان انجام شد.سابقه هرنیه اینگونال بصورت 2 طرفه داشته که تحت درمان جراحی قرار گرفت.

 DRUG&HABIT :درمانهای ضد فشار خون در زمان بستری در بیمارستان همدان شامل:

هیدرالازین انالاپریل اسپیرونولاکتون  وسایر درمانها شامل: IVIG &GCSF&CPM پالس کورتون بوده است.

Family History: پدر و مادر غیر منسوب اند. سابقه بیماری مشابه در خانواده  وجود نداشته است.برادر بیمار در سن 8 ماهگی همزمان با بیماری اخیر بیمار در بخش PICU با تشخیص احتمالی Hyper IgM syndrome بستری و تحت درمان بوده است.

  Ph/E :             

بیمار پسر بچه 10.5 ساله ایست که در ظاهر ill و toxic بنظر میرسد

 V/S :BP :160/90     PR:40/min      RR:28/min     AT:36.9

 Head&neck :نکته غیر عادی نداشته است.

 Chest&heart: در سمع ریتین کاهش صدای ریوی در قواعد ریه ها به همراه coarse کراکل شنیده میشود

برادی کاردی داشته است.

  Abdomen : شکم تنس و دیستانسیون واضح داشته است.در دق shifting dullness داشته است.

 Ext : NL

 Paraclinic:      

 

 

 

 

 

 

تاریخ 16/6/87

Bio

BUN:88

Cr:1.8 

Na:136

K:4    

Urine Random

K:32

Na:39 

Cr:33.8

Pr:62

آنالیز مایع دیالیز صفاقی

WBC:4800

RBC:5

GLU:409

Pr:105

 تاریخ 26/6/87

Bio

BUN:49

Cr:.9

Na:140

K:4.6

Urine Random

K:17

Na:4

 Cr:46.5

Pr:75

آنالیز مایع دیالیز صفاقی

WBC:800

RBC:30

GLU:84

Pr:210

 

Preitoan culture

Sodomonas& candidia               no growth

CBC: 

WBC:2600

Hb:9.7

Plt:58000 

 

Anti Hcv ab:neg

HBS Ag:neg

HBS Ab:nl

Anti phospholipids ab:neg

Anti cardiolipin ab:neg

Anti smoth ab:neg

Alpha fodrin Igm&IgG:neg

ANCA(P&C):neg

C3:78  (70-170) 

C4:20   (15-55)

CH50:91  (90-98)

Anti dw DNA:neg

ANA:NL

LDH:597

Iron:99

TIBC: 150

Frritin: 1470

  CBC

WBC:14300

Hb:11.4

plt:700000

 

CIC: non detectable

GBM ab: 3.1

HIV ab: .2 

IgG: 7.3

IgA: .7

IgM: .6

IgE: 25.8

 

ANA: .25

C3: 78.5

C4: 20.1

Anti dw DNA: 5.5

 

(276 -659 )

(50 – 120 )

(250 – 380)

(18.2 – 341 )

Plt morphology

Giant plt: present

Retic: 2.5%      ( .2 – 2)

G6PD:sufficient

PBS:NL

 

<20Neg

non reactive<1

( 6.5 – 18.3 )

( .7 – 3.5 )

( .4 – 2.6 )

<200

 

Neg<1

( 70 – 170 )

(15 – 55 )

Neg<30

 

 

 

 

 

در نهایت با توجه به شرایط فوق و پاسخ درمانی مناسب بیمار با حال عمومی خوب و ادامه درمان آنتی بیوتیکی مرخص شد.

  تشخیص شما چیست  ؟