پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترقمرتاج خان بابایی

فوق تخصص ریه اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 و تحقیقاتی بیمارستان کودکان مفید

تشخیص

HIV  ایدز