پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترسید حسین فخرایی
دکتر محمد کاظمیان

  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
فوق تخصص نوزادان
با همراهی  گروه متخصصین
 و تحقیقاتی بیمارستان کودکان مفید

تشخیص

Neonatal Hemochromatosis