پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترسید محمد تقی حسینی طباطبایی

 
فوق تخصص کلیه اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 واعضا هیت علمی بیمارستان امام حسین

تشخیص

ACUTE NEPHRITIS

Pathogenic Mechanisms of APSGN

STRUCTURAL:

CELLULAR PROLIFERATION.

LEUKOCYTE PROLIFERATION.

GBM THICKENING.

HYALINIZATION OR SCLEROSIS.

ELECTRON-DENSE DEPOSITE.

as FOCAL , DIFFUSE , or SEGMENTAL , GLOBAL.

FUNCTIONAL:

U / A sediment.

↓GFR.

↑BUN and CREATININE.

HTN.

EDEMA. Salt and water retention.

Diagnostic work-up of acute glomerulonephritis.


SEVER SLE:
neurologic and renal involvement

CYCLOPHOSPHAMID.

MYCOPHENOLATE MOFETILE.

PREDNISOLONE, and METHYL PREDNISOLONE.

AZATHIOPRINE.

RITUXIMABE. (anti CD20 monoclonal Ab).

STEM CELL TRANSPLANTATION.