پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترعلی اصغر حلیمی اصل


عضو هیئت علمی گروه اطفال بیمارستان شهدا
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان شهدا

معرفی بیمار

کودک پسر 14 ماهه ،اهل و ساکن سراب ، بعلت کاهش بینایی به بیمارستان آورده شده است . از 6 ماهگی مادر متوجه کاهش بینایی وی شده است . در سابقه ، کودک در یکماهگی دچار تشنج به مدت 4-3 دقیقه شده و به مدت یکماه فنوباربیتال دریافت کرده است . در بررسی جهت تشنج ، اسیدوز توبولی کلیوی و سنگ های کلیوی تشخیص داده شده بود و تحت درمان با پلی سیترا قرارگرفته است . در 5 ماهگی نیز دچار همی پارزی سمت راست بدن می شود . زایمان کودک طبیعی ، وزن تولد 3 کیلو بوده است . پدر ومادر نسبت فامیلی (پسرعمو و دختر عمو) دارند  . در معاینه قد : 73 سانتی متر وزن 5/8 کیلو دور سر 7/42 سانتی متر . کودک می نشیند در حد babbling تکلم می کند . مردمک ها واکنش به نور ندارند در معاینه ته چشم آتروفی دوطرفه وجود دارد . قدرت عضلانی اندام فوقانی راست ، اندام تحتانی راست  ، رفلکس تاندونی عمقی  طرف راست افزایش یافته و سایر معاینات طبیعی می باشد .

CBC:      WBC: 8/3 X 103/ml              (P: 21%    , Lym : 79% )

             RBC: 4/73 X 106/ml   

              Hgb: 13/4 g/dl

                MCV: 85/4  fl

               plat: 169 X 103/ml

78 mg/dl: قند

BUN : 16 mg/dl

Creat: 0/2 mg/dl

Na: 141 MEq/l

K  :4/9 MEq/l

Ca: 9/2 mg/dl

P: 7/3 mg/dl

CL : 109 MEq/l      ( 98-113 )

Alk.p: 352 u/l

ABG:      PH : 7/30

                         Pco2 : 26/5 mmhg

               BE: -10/8mmol/l

                        HCO3 : 12/9mmol/l

               po2 : 55/8mmHg                                 o2sat:84/2 %

        u/A  : S.G :  1010

           PH : 8

U/A:  راندوم  Creatinine  :        15/1  mg/dl

                      uric Acid  :        17/8  mg/dl

                     Ca    :                   2/9  mg/dl

                      CL     :                 40  mEq/l

                    

CSF :                        WBC:      0

                        RBC:     0

                        قند :  60 mg/dl

                        پروتئین:8 mg/dl

CSF  Lactate  :  13 mg/dl

CSF  Piravate    0/7 mg/dl

                    کروماتوگرافی اسیدهای آمینه به روش HPLC

1) Phenylalanin    245  umol/l (32-85)

2) طبیعی : سایر اسیدهای آمینه  

3) طبیعی : کروماتوگرافی اسیدهای آمینه ادرار

4) طبیعی : کروماتوگرافی قندهای ادرار

5)آمونیاک سرم           1/39 mcg/ml   ( up to 1/0)

Plasma  lactate  29 mg/dl

Plasma  piravate  1.3 mg/dl (0/3- 0/9 )

Serum  Homocysteion     9.20µ mol/l (7/9-16.3)

Serum  lactic  Acid  2.3 mmol/l  (0.5-2.2 )   

ادرار 24 ساعته :

حجم : 450 ml/24hr

کراتینین ادرار: 36 mg /24hr

Ca :  24 mg/24hr

P:   0/14 gr/24hr

Oxalate  : 10 mg/24hr

Mg  : 19/8 mg/24hr

Citrate  : 13 mg/24hr

Na  :     10 MEq/24hr

K  :       14 MEq /24hr

Cl  :       12 MEq/24hr

Uric  Acid : 41 mg/24hr

Nitroprusside test (cystine ): Negative

مشاوره چشم   : آتروفی دوطرفه اپتیک ( تاخیر موج p2 در VEP )

EEG : طبیعی

MRI : Left frontal porencephaly  , Volume loss at left cerebral peduncle , left thalamus and left basal ganglia . near complete agenesia of corpus callosum Normal occipital and visual cortex .

سونوگرافی کلیه ها : کلسیفیکاسیون منتشر مدولا در دوطرف

IVP  : نرمال

   تشخیص شما چیست  ؟