پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


آقای دکتر تقی ارزانیان و
خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان مفید
بخش انکولوژی به اتفاق اعضا هیئت
 علمی بخش انکولوژی بیمارستان مفید

 

معرفی بیمار

 

شرح حال بيمار ي كه  درتاريخ  1/2/ 1389 ساعت 8 صبح روز  4 شنبه در سالن كنفرانس بيمارستان كودكان مفيد بحث  مي شود.

بيمار شير خوار دختر 12 ماهه، فرزند دوم از والدين غير منسوب است كه تاريخ 24/1 /1388 با وزن تولد 2870 گرم ،  preterm- 35weeks به روش سزارين با آپگار  4/6  در بيمارستان مهديه متولد شد. فرزند اول خانواده   term- IUFD بوده است. مادر پس از حاملگي اول امپول روگام دريافت نموده است. گروه خوني مادر B منفي وپدرAمثبت است.طي حاملگي دوم مادر امنيو سنتز شده است و هفته 28 آمپول روگام دريافت نموده است.سونوگرافي  دوران حاملگي مادر شواهدآسيت و پريكارديال افيوژن داشته است . در هنگام تولد بيمار علائم باليني شامل ايكتر ،انمي ،رال خفيف ريوي،تاكيكاردي ،سوفل قلبي I/VI-II/VIسيستوليك،آسيت ، هپاتواسپلنومگالي، هيپوتوني و هيپو رفلكسي داشته است.گروه خون بيمار O مثبت بود

آزمايشات بيمار:

24.1.1388

WBC=161000/mm3     PMN=%25    Band=%29   L=%13   M=%4     Meta= %15     Myelocyte= %2   promyelocyte=%5                        blast=7%

RBC=1.790000/mm3

Hgb=8.1gr/dl     

HCT=%27.5

 MCV= 155fl

 MCH=45pg

 MCHC=29gr/dl

 PLT=167000/mm3

NRBC=%2100

 Retic=%45

Corrected WBC=7300/mm3

 G6PD=Sufficent

 Direct coombs test: positive

NBG=O +

MBG=B-

CRP= Negative

PT=15.8"   PT control= 12"-14"           PT activity= %58       INR=1.64

PTT=32"   control: 24-36 ''

BS= 68 mg/dl

BUN=12mg/dl                     Creatinin=0.3mg/dl

Ca=9mg/dl                           Na=140mg/dl      K= 5mg/dl

Bil T= 1.7 mg/dl                    Bil D= 0.9mg/dl

BilT=15.4mg/dl    BilD=3.2mg/dl

SGOT= 544 Iu/l    SGPT= 68Iu/l     Alk=275u/l

U/a:Hb ++       U/c: Negative    Blood  Culture: Negative

Serum albumin: 3.7 gr/dl

Ascitis Fluid: LDh= 1201 Iu/l      Albumin: 2.4g/dl        Protein: 920

 ABG: Ph=6.98    PCO2=51    PO2=41    HCO3=11   O2Sat=%47

CXR: Cardiomegaly

Abdominal sonography: hepatosplenomegaly& ascitis

 Brain sono: normal

 Cardiac echo: Right atrial & ventricular enlargment & mild TR

با توجه به شرح حال ،علائم باليني روز اول تولد بيمار شامل ايكتر  ،آنمي ،ديسترس تنفسي ويافته هاي ازمايشگاهي،  بيمار روي ونتيلاتور ، تحت فتو تراپي دوبل  ،تعويض خون ، آنتي بيوتيك تراپي آمپي سيلين و سفوتاكسيم، تزريقIVIG  و سايردرمانهاي حمايتي و ازمايشات تكميلي  قرار ميگيرد.

بعد از تعويض خون 24.1.88

 Bil T= 6.3mg/dl               Bil D= 1mg/dl

26/1/1388

CBC:

WBC= 147000/mm3      PMN= %20      L= %78    

E= %2        RBC= 1.900000/mm3                     Hb=8gr/dl

MCV= 145fl     MCH= 41pg          MCHC=28.8gr/dl

Platlet = 106000/mm3

 NRBC= %1500                               Retic= %35

Bil T= 30mg/dl                                Bil D= 11mg/dl

تعويض دوم خون براي بيمار انجام ميشود.تزريق نوبت دوم IVIG  انجام ميشود.

 Post Exchange Transfusion:

 WBC=26000/mm3       Hb= 9gr/dl    Platlelet= 42000/mm3

 

در سير  بستري بيمارعلائم GI bleeding، يك نوبت تشنج و تغييرات CBC شامل انمي  ،ترومبوسيتو پني وتغييرات الكتروليتي روي ميدهد

WBC=7.600/mm3         Hb= 11 gr/dl   Plat= 32000/mm3

PMN=%51         L= %45         M=%4       Retic = %4.7

 

WBC=3600/mm3    Hb=14gr/dl            Plat=32000/mm3

Reti =%1.1      D coombs test =Negative

 

BilT= 16 mg/dl                         Bil D=0.9 mg/dl

BilT=13mg/dl                           Bil D= 11mg/dl

Total protein=5.9gr/dl   

Serum albumin= 3.3 gr/dl 

PT& PTT :Normal

BS<40 mg/dl 

BUN=50 mg/dl          Cr=0.8 mg/dl

Na= 142 meq/l            k=3.4 meq/l                Ca= 7 mg/dl

TFT: normal

BS= 72 mg/dl    

Ascitis  fluid :

WBC=15/mm3                 RBC=25000/mm3      Protein=223                     LDH=283Iu/dl  (250-500) 

 Ascitis culture: Negative

 

لذا با توجه به تغييرات باليني و يافته هاي ازمايشگاهي تغيير  برنامه هاي حمايتي از جمله تغيير آنتي بيوتيك درماني ،تزريق فراورده هاي خوني شامل خون  ، پلاكت و FFP ، لازيكس ، الداكتون ،آلبومين ، رانيتيدين  انجام ميشودو با توجه به سابقه يك نوبت تشنج،  بيمار درمان داروئي ضد تشنج   شامل فنو باربيتال و كلسيم گلوكونات نيز دريافت  ميكند.

 در تاريخ 20/2/1388 بيمار  با درمانهاي حمايتي شامل قطره فروس سولفات، اسيد فوليك، ويتامين  Eو اريتروپوئيتين EPO مرخص شد.

 

WBC=5800/mm3     HB=11gr/dl     Plat=139000/mm3

ُْSGOT= 38 Iu/l    SGPT=26 Iu/l

BilT =5mg/dl     BilD=2.7mg/dl  

 

 در سير  پيگيريfollow upارزيابي اكو  قلبي ، معاينه چشم و ABR طبيعي بودندو فنوباربيتال درسن 2ماهگي قطع شد. بيمار يك نوبت ديگر در تاريخ5/3/ 1388 با عدد هموگلوبين 7  در بيمارستان مهديه  تزريق خون شد و جهت بررسي بيشتر به بيمارستان كودكان مفيد معرفي شد.

بيمار تاريخ 7/4/ 1388 اولين بار به بيمارستان مفيد ، كلينيك خون مراجعه نمود.سن بيمار 2.15ماه بود. در شرح حال  و ارزيابي نكات قابل توجه سابقه طحال برداري مادر بيمار در سن17 سالگي و فقط يك نوبت تزريق خون زمان طحال برداري، همچنين سابقه طحال برداري و عمل جراحي كيسه صفراcolecystectomy دائي بيمار  وجود داشت آزمايشات   مادر در سن17 سالگي:

 

WBC= 6600/mm3     RBC= 3.820000/mm3   Hb= 11.4 gr/dl MCV= 90fl          MCH= 30pg    MCHC= 33gr/dl

Plt= 203000/mm3                     Ferritin= 790ng/ml

SGOT=32 Iu/l                  SGPT=34 Iu/l

BilT= 0.9 mg/dl             Bil D=0.3mg/dl

Hb Electhrophorasis : Normal

 Abdominal sonography: splenomegaly

بيمار در معاينه رنگ پريدگي خفيف و طحال قابل لمس داشت. داشت.  وزن بیمار3700 گرم بود. با توجه به سابقه تزريق خون ازمايشات بيمار  در اين مرحله قابل قضاوت كامل نبود .ارزيابي تكميلي بيمار و ازمايشات والدين انجام  شد.

 آزمايشات بيمار 1) ماه پس از تزريق خون):

WBC= 12300/mm3  

PMN=% 37    L= %54       M=%6     E=% 2    B=% 1

 RBC= 3150000/mm3     Hb= 8.2gr/dl           HCT= %23  

 MCV=76 fl      MCH=23pg

MCHC==34 gr/dl      PLT= 291000/mm3

Reic= %8

Direct coombs test : Negative

PBS: polychromasia

SGOT= 49Iu/l     SGPT= 42Iu/l

Bil T= 1.4mg/dl          Bil D=0.44mg/dl

Direct & Indirect coombs test : Negative

Ferritin = 2318 ng/ml

َAbdominal sonography: spleen, normal upper limit 

   تشخیص شما چیست  ؟