پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


آقای دکتراحمد خالق نژاد

فوق تخصص  جراحی اطفال و
 استاد دانشگاه  بیمارستان مفید
مرکز تحقیقات جراحی اطفال بیمارستان مفید

 

معرفی بیمار

نوزاد پسر 38 هفته با وزن 5/2کیلوگرم از یک مادر 22ساله با عمل سزارین بدنیا آمده است . دوران بارداری بدون حادثه گذشت و سونوگرافی های انجام شده در18و34 هفتگی ،  نوزاد پسر با مرفولوژی نرمال گزارش شده است. بعد از تولد نوزادبا آپگار خوب به قسمت نوزادان منتقل شده است.

در24 ساعت اول مختصری مکونیوم غلیظ دفع کرده است. پس از اولین تغذیه توسط مادر – نوزاد دچار             استفراغ می شود و بدنبال آن استمرار استفراغ رنگ سبز را داشته است. رادیوگرافی اولیه شکم معده                           متسع را نشان داده است. ( تصویر یک ) که بدنبال آن مشاوره  جراحی برای نوزاد داده می شود. در معاینه بالینی شکم خیلی متسع نبوده است و NG ترشحات زرد و سبز رنگ داشته است.

معاینه رکتوم مختصری مکونیوم غلیظ و سفید رنگ  دفع شد و سپس در بالین بیمار شستشو با نرمال سالین گرم بصورت انما انجام شده مجددا بیمار مکونیوم  غلیظ دفع کرده است. رادیو گرافی تکراری ایستاده وخوابیده لوپ های متسع روده کوچک همراه با عدم وجود هوا دررکتوم  را نشان داده است.

آزمایشات:

درتاریخ 18/12/88

WBC=19800    ، RBC=4.71، Hb=17.1 ، H.C.T=52 ، ptatelet=417000  ،     ESR =  1hrs=2

Na=142   ، K=5.5    ،  BUN=28 ، Creatinin= 0.4  ،  Blood Group = A، Rh = positive

Blood Culture = No bacteria growth after 1 day

درتاریخ 19/12/88

WBC=9900    ، RBC=4.93، Hb=17 ، ptatelet=423000  ،   

Na=138   ، K=5.3    ،  BUN=16 ، Creatinin= 0.5  ،  BS=70،   T.B=10.6  ،  InB=10.3   ،      DB=0.3

درتاریخ:20/12/88 بعدازتاریخ جراحی

WBC=10600    ، RBC=4.16، Hb=14.5 ، ptatelet=361000  ،   

Na=142   ، K=5 ،  T.B=9.1  ،    DB=0.4 ،    InB=8.7 ،  U/A=WNL

سونوگرافی هم یافته های فوق را تایید کرد تصویر 2 و 3 با توجه به یافته های فوق در خواست انجام                    انما با گاستروگرافین شد که قطر کولون را نرمال نشان داده است . تصویر شماره 4 ورادیولوژیست بیشتر از کولون عرضی بالا نرفت و بدنبال انمای گاستروگرافین مختصری مکونیوم غلیظ و سفید رنگ دفع شد. بدنبال انمای گاستروگرافین نوزاد 24 ساعت تحت نظر قرار گرفت که با توجه به استمرار استفراغ  صفراوی و اتساع مختصر شکم و اثبات در تشخیص بیماری در سن 5/2 روزه تحت عمل جراحی قرار گرفت و محل پاتولوژی مشخص و اصلاح گردید و نوزاد پس از 3 روز تحت تغذیه با شیر مادر قرار گرفت وروز ششم با حال عمومی خوب مرخص شده است . در پیگیریهای بعد ازیکهفته درمانگاه هم کاملا طبیعی بوده است.

تشخیص شما چیست ؟

1-    انسداد نوزادی بدنبال ایلئوس مکونیوم

2-    انسداد نوزادی  بدنبال بیماری هیرشپرونگ

3-    انسداد نوزادی بدنبال مالروتاسیون و ولولوس  نوزادی

4-    انسداد نوزادی بدنبال آترزی ژژنو ایلئال

5-    انسداد نوزادی بدنبال آترزی کولون

6-    انسداد نوزادی بدنبال مقعد سوراخ نشده

 

2- اقدامات تشخیصی انجام شده صحیح بوده است  یا خیر؟

آیا نیاز به اقدامات اضافی بوده است یا خیر؟

3-به نظر شما در صورت وجود انسداد علت دفع مکونیوم و نرمال بودن قطر کولون چه بوده است؟ 

   تشخیص شما چیست  ؟