پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

SHIRVANI F. MD MS
KALANTAR MOTAMEDI M. MD
SHEIKHOLESLAM H. MD
RADFAR M. MD

   به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
  بیمارستان امام حسین

 

تشخیص

سیاه زخم
Antharax