پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

SHIRVANI F. MD MS
KALANTAR MOTAMEDI M. MD
SHEIKHOLESLAM H. MD
RADFAR M. MD

   به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
  بیمارستان امام حسین

 

معرفی بیمار

بیمار پسر بچه 4 ساله ای است که از 3 روز قبل از بستری به دلیل علائم تب و دل درد و اتساع شکم مراجعه نموده است. از چند روز قبل از بستری دچار دل درد بوده و به پزشک مراجعه کرده و دارو دریافت نموده بود که بهبود نیافته و از روز قبل از مراجعه دچار دستیانسیون شکم شده و به پزشک مراجعه و توصیه به بستری شده بود. از روز قبل از بستری سابقه دفع مدفوع نداشته است . سابقه بیماری خاصی در گذشته نداشته است.

واکسیناسیون کامل انجام شده است و کوک از نظر رشد و نمود در حد نرمال بوده است. در معاینه ill و Toxic و خواب آلوده بوده و تا کی پنه داشت فشار خون RR=58/min 80/60 PR=130 , BS هیپواکتیو و شکم Tense بوده هیپوگاستر حساس بود و Shifting dullness داشت ، بعد از برقراری مایع درمانی و درمان آنتی بیوتکی و tap مایع آسیت مشاوره جراحی داده شد ، بعد از چند ساعت حال عمومی بدتر شده و دستیانسیون شکم تشدید یافته و فشار خون کاهش پیدا نمود. کودک با احتمال پریتونیت و انواژیناسیون به اتاق عمل رفت و تحت عمل جراحی قرار گرفت ، بعد از باز شدن ، شکم حاوی 2 لیتر مایع بوده و توده ای به ابعاد 15 * 15 سانتی متر در ناحیه سکوم وجود داشت . دیواره سکوم کاملاً ضخیم و fragile بود. ابتدا کولن راست آزاد شد و به علت احتمال گانگرن و چسبندگی شدید ، برداشت کولن سمن راست و آناستوموز ایلئوکولیک انجام گردید.

رادیوگرافی ریه نرمال

در رادیوگرافی شکم احتمال وجود آسیت در شکم مطرح شد.

سونوگرافی شکم : ندولاریتی در سطح کبد وجود داشت و اتساع لوپهای روده و مایع آسیت گزارش گردید. کلیه ها نرمال بود.

پاتولوژی : انواژیناسیون و نکروز و سوراخ شدگی در ناحیه ایلئوسکال همراه با 40 عدد لنفانوپاتی با راکسیون هموراژیک و سوپوراتیو وجود داشت کلونیزاسیون باکتریهای gr+ در اطراف ناحیه گرفتار مشاهده گردید.

WBC = 44100   P 77.5%

                          L 23.5%

Hgb = 16.6

PLT = 173000

ESR = 1

CRP = 4+

Glu = 129

Urea = 72

Creatinine = 0.9

Ca=9.3

K=5

Bil  T 0.7

       D 0.2

Alk phos = 220

SGot  =  48

SGPT = 38

ABG : PH = 7.27

PCo2=26.4

Hco3=11.9

Po2=84

WBC = 4200                            poly 85%

                                    Lym 15%  مایع آسیت

RBC = 4700

بعد از انجام عمل جراحی ، کودک به ICU منتقل گردید و به دلیل کاهش مداوم فشار خون ، arrest قلبی تنفسی و عدم پاسخ به درمانهای اعمال شده فوت نمود.

  تشخیص شما چیست  ؟