پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر شیاری

فوق تخصص رماتولوژی اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
مفید
 

  تشخیص

Systemic JRA complicated
 with
Macrophage Activation Syndrome