پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر شیاری

فوق تخصص رماتولوژی اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
مفید
 

معرفی بیمار

پسر 11 ساله ای است که در تاریخ 24/11/84 به علت تب و ارترالژی به اورژانس بیمارستان مفید مراجعه نموده بود. مشکل بیمار از 45 روز قبل از مراجعه با درد مفاصل (زانوها ) شروع گردیده بود و یک هفته بعد تب به آن اضافه گردید. بیمار 10 روز در بیمارستان سوم شعبان بستری شد و بدون تشخیص مرخص گردید. تب دوباره پس از چند روز بروز کرد که اینبار با درد کتف و راش های اریتماتو همراه گردید. بیمار به مدت 10 روز در بیمارستان بهرامی بستری شد و با تتراسیکلین خوراکی 250 میلی گرم QID  و QID/mg 100  ASA مرخص گردید. در تاریخ 24/11/84 بیمار به دلیل تب و ارترالژی به اورژانس بیمارتان مفید مراجعه می نماید.

PMII :  فرزند دوم خانواده محصول NVD از مادر G2P2A0. واکسیناسیون Up to date و به جز 2 مورد اخیر سابقه ای از بیماری و یا بستری شدن را نداشت.

FII :  والدین منسوب نبوده ولی در خانواده پدری سابقه ی نازایی وجود دارد.

PR:120 / min    BP:110/70 mmHg  , RR:18/ min , AT : 39.50  : VS

PE :  بیمار هوشیار ولی بیقرار بود. ملتحمه Pale  بود. معاینه ENT نرمال بو.د. یک غدد لنفاوی به ابعاد 5/0  * 5/0 در مثلث خلفی گردن سمت راست لمس شد سعم قلب تاکیکارد بدون سوفل و سمع ریه ها پاک بود. ارتریت نداشت ولی به همراه تب راشهای اریتماتو وسیع بر روی اندام ها و تنه ایجاد گردید که با کنترل تب بتدریج فروکش کرد.

ارزیابی های پاراکلینیک از قرار زیر بود :

WBC : 9000 (poly : 80% , Lymph: 18% , Eos: 2%) , RBC 2.93 , Hb: 5.6 ,

HCT : 16.9 , MCV : 78.5 m , MCH : 25.6 , MCHC,32.6, PLT:237000 , Retic:0.5% , ESR : 100 , CRP : + , SGOT : 48 , SGPT : 23, Alk.ph:541 , Wright & widel : Neg , BS : 104 , BUN : 7 , Cr : 0.5 Na:140 , K:3.1, B/C:Neg,U/A:WNL,U/C:Neg,IgG:1262 , IgM:43 , IgA:50 , IgE: 437 , Fr:10000 , peripheral smear for malaria : Neg . PPD : Neg , Uric acid : 2.6,

Ds-DNA : Neg , ANA : Neg, C3:163 ,C4:45,CH50 : 100TP: 4.7 , Alb : 2.4, LDH”1869 RF: Neg, CXR : WNL , abdominal sonography : Hepato – splenomegaly , BMA : Normocellular . marrow , Echocardiography:MR+

بیمار با تشخیص ???? درمان گردید و آخرین آزمایشات بیمار در تاریخ 6/2/1384 از قرار زیر است:

WBC:11800  , Hb:13.3 , CRP: Neg , ESR : 4 , LDH: 540 , Fr:11,

 

  تشخیص شما چیست  ؟