نقش پزشک در تشخیص فوریت پزشکی

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

مقدمه

پزشک همواره باید در تشخیص به موقع بیماری بخصوص اورژانس کوشش نماید در مواجهه با تب بالا در عین حال که غالبا ویروسی است به موارد خطرناک  واورژانس شک نماید  ظن  طبیب است که ممکن است موارد حاد که  به درمان فوری نیاز دارد تشخیص ودر مان نماید در زیر یک مورد اورژانس  که فقط با تب بالا به کلینیک مراجعه وشروع از 5 روز قبل بوده با تشخیص اورژانس بستری وتحت درمان قرار میگیرد که اگر به موقع درمان نمیشد 100% مرگ یا با عوارض شدید همراه بود

معرفی بیمار

شیر خوار م-ع 11 ماهه با وزن 200/9 کیلو وتب 39 درجه سانتی گراد بستری میگردد

10 روز قبل از بستری سابقه ضربه خفیف به سر داشته است

شروع تب از 5 روز قبل که به بیمارستان آموزشی مراجعه وآزمایش CBC میشود

 WBC 6500 57 % Poly , 43% Lymph

 Hb 15/9 , Ca 8/8 , BS 151, Platelets 154000

 روز بعد مجددا به علت تب بالا مراجعه میکند وتحت درمان آنتی بیوتیک خوراکی قرار میگیرد.

 روز بعد به مطب اینجانب مراجعه به علت تب بالا آزمایش توصیه میگردد.

WBC 8800 ,42% p ,58% L Hb 10/1

 Platelets 230000 , ESR 121. CRP 1+

 U/A N.

 به علت تب بالا وآزمایش CBC تقریبا نرمال

 ولی  ESR  بالا LP شد

 مایع نخاع تعجب آور بود 

 از موارد بسیار نادر که در ایران هنوز گزارش نشده است

CSF  ( sugar ) =      25 mg/dl

CSF ( WBC )  =       62000  ,90 % poly, 10% Lymph   

        RBC 300

 Protein ,52 mg/ dl

 Treatment start with :  Ceftriaxon 50 mg/k /dose Every 12hr & Vancomycin 15 mg /k/doseEvery 6 hr+ Dexamethazon

CSF  smear  Gram Positive

 CSF culture   Pneumoccocus

 Blood Culture Negative

 U/C negative

 Urea   20 mg/dl

 Creatinine  0/5 mg/dl

 Brain Ct-scan  was done after 3 days

 Brain CT scan shows : Sub dural effusion with few iso dence area in both frontal

 4 روز بعد از بستری  CBC مجدد انجام شد

 WBC : 19600 , 73 % Poly, 26% Lymph

 ESR   82  , Platelets 507000

9روز بعد از درمان LP   مجدد انجام گردید

 CSF ( WBC)  100

 CSF (sugar)  45

  CSF ( protein ) 25

  12 روز بعد از درمان مجددا CBC انجام گردید

 WBC : 20700 , 80% poly, 2% band, 18 % lymph, Platelets 529000, Hb 9/4

 ESR   135 , CRP 2++

 14 روز بعد از درمان Brain CT scan انجام گردید

Brain ct scan after 14 days Treatment

There is evidence of abnormal frontal lobe bilaterally more prominent in the left sids

 Fluid collection with mild mass effect left frontal area (Epidural Empyema ) 

مننژیت باکتریال بالقوه عفونت حاد وکشنده است که بیشتر در شیرخواران وکودکان بروز میکند به علت عوامل مختلف باکتریال ایجاد میشود مرگ ومیر در اطفال وشیرخواران بالا است وبا عورض طولانی مدت همراه است تشخیص زود هنگام ودرمان به موقع مرگ ومیر از 100% به کمتراز 2-5 % کاهش مییابد مرگ ومیر در نوزادان با وجود درمان به 30 % میرسدکاهش شنوائی وعوارض نورولوژیک تا 30 % ذکر میگردد ظن طبیب است که در برخورد با تب بالا همیشه موارد خطرناک مثل مننژیت باکتریال را در نظر داشته وشک نمایدوبه موقع درمان واز مرگ ومیر آن بکاهد

  تشخیص شما چیست  ؟