شکایت اصلی : بزرگی سر


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکترسید محمد تقی
حسینی طباطبایی


فوق تخصص کلیه اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان امام حسین

 

معرفی بیمار

بیمارستان امام حسین (ع)

بیماری فعلی : بیمار شیرخوار دختر پنج ماهه ای است که طبق گفته پدر و مادرش از ماه سوم تولد دچار بزرگی  پیشرونده دور سر شده است ، و بجز ایکتر در زمان تولد مشکل دیگری نداشته است ، بدلیل این مشکل و جهت انجام بررسی های بیشتر در تاریخ 2/4/86 در بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام حسین بستری گردید و با تشخیص هیروسفالی برای وی درخواست BRAIN CT SCAN  شد ، در اسکن مربوطه یک توده مدور هتروژن در ناحیه پینه آل  با احتمال نئوپلاسم دیده شد و هیدروسفالی شدید ملاحظه گردید ومتعاقبا بیمار تحت عمل جراحی شانت گذاری ونتریکولوپریتونئال  قرار گرفت و با این عمل دورسر بیمار از 54 سانتی متر به 51 سانتی متر کاهش یافت ،  فونتانلهای برجسته بیمار نظر پزشکان را به خود جلب نموده بود . تشنج  و علائم ادراری وجود نداشت . اختلال حرکتی در یک یا چند اندام  ملاحظه نگردید ولی در روزهای فبل از بستری بی اشتهایی و  تهوع و استفراغ و آژیتاسیون پیشرونده دیده شد .

سابقه  قبلی : بیمار بجز این مسئله مشکل دیگری نداشته بعد از تولد ایکتر مختصر داشته ولی بعلت آن در بیمارستان بستری نشده است . ، سابقه تشنج نداشته است . بیمار از ابتدا از شیر مادر و شیر خشک استفاده میکرده ولی قطره مولتی ویتامین و آهن دریافت نکرده است و تغذیه کمکی شروع نشده است

سابقه پری ناتال : بیمار ماحصل زایمان واژینال و ترم  G2P2Ab0  بوده و مراقبت پری ناتال مناسب داشته و واکسیناسیون انجام شده است دور سر بیمار در زمان تولد 35 سانتی متر بوده و وزن 3200 گرم داشته است..  آسفکسی و مشکل دیگری در زمان زایمان نداشته است . از زمان تولد وزن گیری مناسبی داشته است و از نظر تکاملی در حال حاضر غلط میزند و خنده اجتماعی دارد و اشیا را با دست میگیرد و در سن سه ماهگی  گردن گرفته است .

سابقه خانوادگی : بیمار فرزند دوم خانواده است ، فرزند  اول خانواده  هفت ساله و سالم است . پدر و مادر با هم نسبت فامیلی ندارند .

معاینه فیزکی : کودک فعال و مختصر بیقرار بنظر میرسد

وزن = 6500 گرم ، هفتادو پنجمین پرسنتایل

قد = 61 سانتی متر ، دهمین پرسنتایل

دور سر = 51 سانتی متر  بالاتر از نود و پنجمین پرسنتایل .

RR:30/min                                                             PR:110/min              

سر بزرگتر از حد نرمال بوده آنومالی ظاهری ندارد . فونتانل قدامی 2*3 و خلفی  5/0 *5/0بدون bulging است . خنده اجتماعی دارد و صدای شیرخوار تون نرمال دارد .به صدا در محیط واکنش نشان میدهد . واکنش مردمک ها به نور نرمال است . معاینه کلیه اعصاب مغزی در حد نرمال است . سمع قلب و ریه نرمال است و شکم نرم است و ارگانومگالی ندارد و دیستانسیون مختصر  دارد . محل شنت گذاری روی شکم پانسمان شده است . ژنیتالیا نرمال و دخترانه بوده ، CDH ندارد  و force  عضلانی نرمال است  .

سیر بیماری : بیمار بدلیل ایجاد دیستانسیون شکم  بعد از عمل شانت گذاری در بخش جراحی اعصاب و تهوع و استفراغ و تب در بخش اطفال  بستری شد و با تشخیص پیلونفریت تحت درمان قرار گرفت .

 

Laboratory study:

          CBC: WBC = 7600/mm3    P=25%      L = 73%

Hgb=8/9gr/dl               Retic count = 0/9%   

Hct= 27                        COOMBS TEST = Neg

MCV = 86/2                        

MCH=28.6

PLT : 147000/mm3

          در طول بستری تغییر فاحشی نداشت    ESR=35

          در طول بستری به حد منفی رسید        CRP=2+

 CSF:

LDH=23mg/dl

Sugar=47mg/dl

Protein=50mg/dl

RBC=70/mm3

WBC=2/mm3

 

Total prot: 5 gr/dl

Alb: 3/3 gr /dl

Ca:8/7 mg/dl

P=3/2 mg/dl

Alk phos. = 340

Na = 142 meq/l

K= 5/9 meq/l

Urea=21 mg/dl

Cr=0/4 mg/dl

BS = 89 mg/dl 

U/A :

در انجام آزمایش ادرار بعدی تعداد گلبولهای سفید کاهش یافته و باکتری حذف شد ووزن مخصوص ادرار کاهش یافت                                                                                                                      

SG:1020

Ph: 5

WBC : 12-18

Bacteria : many

U/C :Neg

S/E :Normal

S/C=Normal flora

TORCH study = normal

 

PT = 11S

PTT = 31 S INR = 1

ABG =  Normal

سونوگرافی کلیه ها :

کلیه چپ در ابعاد 5/2*6 و کلیه  راست در ابعاد 2*6 سانتی متر ملاحظه شد . کلیه ها دارای ضخامت و ابعاد طبیعی بوده ،علائمی از ضایعه فضاگیر و کیست و تومورو هیدرونفروز ملاحظه نشد

اکوکاردیوگرافی: در اکوکاردیوگرافی بیمر بجز ASD  آنومالی دیگری گزارش نگردیده بود

جهت بررسی مشکل  بیمار یک اقدام تشخیصی انجام شد .

  تشخیص شما چیست  ؟