بعد از تماس خانم بادار با سرخجه چه باید کرد؟

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

 

همه زنان باردار باید قبل از حاملگی واکسن زده باشند

 یا با تست های سرولوژی آنتی بادی روبلا چک کنند

 اگر خانم باردار با شخص سرخچه ای تماس بگیردوسابقه واکسیناسیون یا وجود آنتی بادی نامشخص است

 فورانمونه خون برای آنتی بادی روبلاارسال گردد

 اگر آنتی بادی روبلا مشاهده شد هیچ عملی لازم نیست

زنان بارداری که با فرد سرخچه ای تماس داشته باید :

دقیقا بررسی علائم تب،لمفادنوپاتی یا بثورات به مدت 4 هفته تحت نظر باشد

 اگر بیماری بروز کرد  کشت نمونه بینی برای ویروس روبلا ، نمونه سرم برای آنتی بادی IgM روبلا ونمونه دوم انجام گیرد

اگر بیماری بروز کرد نمونه 1-2 هفته بعد گرفته شود

اگر بیماری بروز نکرد ، نمونه دوم سرم 6-8 هفته بعد از تماس

 اگر آنتی بادی روبلا قابل توجه است یا

 آنتی بادی IgM مخصوص روبلا مشاهده شد

 ریسک مالفورماسیون وعفونت جنین قابل ملاحظه است

 چون False-positive rubella IgM antibody نادر نیست برای اثبات تکرار تست با روش دیگر وآزمایشگاه دیگر انجام شود

دراین زمان عاقلانه است که سقط تراپوتیک انجام شود اگر خانم حامله نتواند سقط تراپوتیک انجام دهد در ظرف مدت 72 ساعت 20میلی لیتر  ایمونوگلوبولین

فورا تجویز گردد

 تجویز ایمونوگلوبولین Controversial  است

 ممکن است در پیشگیری تاثیر داشته باشد

Management of pregnant women with an exanthem thought to be Rublla

اگرنتیجه سرولوژی روبلای قبلی در دسترس است بسیار مفید خواهد بود

 اگر آنتی بادی سرم قبلی قابل توجه است

 خانم باردار باید مطمئن باشد بیماری فعلی سرخجه نیست

 گرچه ممکن است  False-positive   باشد

 عاقلانه است سرولوژی روبلا و کشت ویروس روبلا انجام شود

  در مرحله حاد سرم باید  برای آنتی بادی IgM  مخصوص روبلاامتحان شود

 نمونه دوم 1-2 هفته بعد پس از برطرف شدن راش

 اگر آنتی بادی روبلا شدیدا افزایش یافت

 یا آنتی بادی IgM روبلا مشاهده شد

 قویا عفونت مادرزادی مطرح و امکان انومالی دارد

 در این صورت خانم حامله باید سقط تراپوتیک انجام دهد

 

اگر آنتی بادی روبلای سرم قبلی قابل اعتماد نباشد

 نمونه سرم فورا جمع آوری و مجدد بعد از2-3 هفته جمع آوری شود

 نمونه برای آنتی بادی روبلا وآنتی بادی  IgM اختصاصی روبلا باید آزمایش شود

 اگر آنتی بادی روبلا قابل توجه است

 باید مطمئن بود که عفونت حاد روبلا بروز نموده است

 خانم باردار ریسک عفونت مادرزادی دارد

 سقط تراپوتیک انجام گردد

Management of Children with congenital Rubella

 اغلب نوزادان با سرخچه مادرزادی درزمان زایمان مسری هستند

 لذا باید ایزوله گردند

 اطاق نوزاد وادرار باید توجه گردد

 ایزوله نوزاد مراقبت برای شخص سروپوزیتیو برای روبلا ، به مدت یک سال لازم است

پس از مرخص شدن از بیمارستان ریسک عفونت برای خانم بارداردارد توجه شود

 تشخیص سرخجه مادرزادی

توسط  کشت سرم وسواباز ترشحات حاق وبینی ادرار ، ملتحمه ومایع نخاع

تست های سرولوژی:

مهمترین تست آنتی بادی IgG & IgM   با ElISA

مطالعات رادیولوژیک :

استخوان های دراز ممکن است رادیولوسنسی متافیز نشان دهد

درمان

هیچ درمان اختصاصی ندارد پیشگیری با واکسیناسیون است  که در حین بارداری نباید انجام شود ( حد اقل سه ماه قبل از حاملگی انجام شود

پاسیو ایمونیزیشن زمانی که عفونت در مادر بروز نموده  نمیتواند عفونت را کنترل نماید