تب و استفراغ


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکترمعصومه محکم

فوق تخصص کلیه اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
مفید


 

تشخیص

Renal Biopsy

Renal tissue, almost unremarkable at light microscopic and immunofluorscence evaluation.

H&E , PAS , Jones and Trichrome , immunofluorscence Stainig

Thrombotic microangiopathy

Thrombotic microangiopathy:

سازمان انتقال خون

vWF activity

vWF Ag

CD41, CD42, CD61

PT, PTT, BT, CT

CBC,diff / Retic / Ferritin / Hb Electrophoresis / Coomb,s  ( For : F,M,B)