گزارش یگ مورد بسیار نادر مننژیت باکتریال

Case Report very Rare Bacterial Meningitis

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

دکتر احمد سیادتی
استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
فوق تخصص عفونی کودکان – متخصص اطفال

  تشخیص بیماری : کاوازاکی

 در این موقع با توجه به علائم بالینی و آزمایشگاهی و اسکن مغزی ، هیپرلکوسیتوز و پلی نوکلئوز وسدیمانتاسیون 135  وسلول مایع نخاع که 100 میباشد بیماری وسکولایتیس  ( کاواساکی ) مطرح وتحت درمان  :

Aspirin 100 mg / kg    به مدت دو هفته قرار گرفت  همراه  با  IVIG  2 gr / kg 

 ABR : L . ear 20 dBHL ,   R. ear  10 dBHL اکوکاردیوگرافی نرمال  ، سوگرافی شکم نرمال ، معاینه ته چشم نرمال  درمان با آسپیرین 100 میلی گرم پر کیلو به مدت دو هفته ادامه یافت سپس 100 میلی گرم روزانه به مدت سه ماه ادامه یافت .

36 روز بعد از بستری مجددا آزمایشاتتکرار گردید :

 WBC 8100 , 31 % Poly , 66 % lymph , Platelets 370000 , Hb  11/9  , ESR 44 , CRP  negative

47 روز بعد از درمان :

 WBC   8500 31 % Poly  , 67 % Lymph , ESR 13  , Platelets 340000 , m CRP  negative

بعد از 4/5 ماه درمان :

سی تی اسکن مغز نرمال  ، حال عمومی خوب و آزمایش ها طبیعی بود