صفحه دوم                                                  

3قلو                                

                                  2قلو

                              2قلو

اندازه قد بچه شربت داروئي به او داده شده

                                  2قلو

      3قلو                                

4قلو                                   

4قلو

2قلو

دو قلو                                                       دوقلو                                 

دوقلو

دو قلو                                                       دوقلو   

دو قلو                                                       دوقلو   

دو قلو

چهارقلو

سه قلو

دو قلو

کودک در بیمارستان بستری بود عکس خودش و تختخواب , سرم , پرستار , پنجره اتاق راکشیده است.

دو قلو

کودک 5/4 ساله به اتفاق مادرش  به مطب مراجعه نمودند وهمراه خود عکسی آآورد وگفت آقای دکتر عکس شما را کشیده ام که ملاحظه می فرمائید .

 

کودک 7/4 ساله به اتفاق مادرش به مطب آمدند وتابلوئی کودک به من داد وگفت عمویم کشیده است .

چهار قلو

 

نقاشی کودک به علت FUO در بیمارستان رسالت تهران بستری است

شیرخوار با 2 پا به زحمت شیشه شیر را به دهان برده و شیر می خورد

کودک گفت جشن تولد نگیریم چرا؟

چون بچه ها اسباب بازی هایم را خراب میکنند

دو قلو

دو قلو

دو قلو

دوقلو

3 قلو

4 قلو

4 قلو

نقاشی کودک برای پروفسور سلطان زاده

دوقلو

دوقلو

دوقلو

دو قلو

3 قلو

دو قلو

سه قلو

نوروز و مراسم قاشق زنی سال 93

دو قلو

دو قلو

 

دو قلو

 

دو قلو

دو قلو

 

دو قلو

دوقلو

سه قلو

دوقلو

دوقلو

دو قلو

دو قلو

دوقلو

دو قلو

سه قلو

سه قلو

دو قلو

دو قلو

دوقلو

 

دوقلو

 

دوقلو

 

دوقلو

 

 

دو قلو

 

 

 

 

ادامه در صفحه دوم