بيست و سومين کنگره بين المللی اطفال در چين سپتامبر 2001

پزشکان شرکت کننده در بيست و سومين کنگره بين المللی اطفال چين سپتامبر 2001   

( پزشکان شرکت کننده به همراه خانم دکتر دل مومدو ( 91 ساله
 
در بيست و سومين کنگره بين المل چين

بيست و سومين کنگره بين المللی اطفال چين پکن  سپتامبر 2001

جلسه رأی گيری جهت برگزاری     در 2007 و 2004