بررسی هنوخ شوئن لاين در سه مرکز آموزشی


پروفسور محمد حسين سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي بيمارستان امام حسين (ع)- بخش نوزادانخلاصه مقاله

تحقيق حاضر بر روی مبتلايان به بيماری هنوخ شوئن لاين پورپورا در سه مرکز آموزشی امام حسين (ع)، شهدا، لقمان حکيم از فروردين 1371 لغايت اسفند 1372 (2 سال) صورت گرفته است. هدف از اين بررسی حصول اطلاعات و نتايجی است که به تشخيص زودرس ودرمان بيماران کمک می کند و شيوع سنی و جنسی و فصلی، شکايات اوليه، تظاهرات بالينی، يافته های آزمايشگاهی و نوع درمان طبی و مقايسه با آمار جهانی است.

بررسی به روش مطالعه داده های موجود از 27 بيمار می باشد. نتايج نشان می دهد 55% پسر و بيشترين شيوع سنی زير 7 سال بوده و غالبا در فصل زمستان و تمام بيماران پورپورا داشتند. 61% آرتريت و آرترالژی و علائم کليوی به صورت هماچوری 32% و پروتئينوری 22% بود. سابقه عفونت حاد تنفسی قبل از شروع بيماری در 5/44% موارد ذکر گرديد. اکثريت موارد اوره و کراتينين نرمال بوده و علائم سندرم نفروتيک يا نفريتيک در سه بيمار و يک مورد گلومرولونفريت Cresent مشخص شده بود.
تظاهرات گوارشی 66% بصورت دل درد و هماتمز و ملنا 33% و سابقه خوردن دارو يا ماده غذايی خاص در 14% بوده است. در اين بررسی خونريزی مغزی مشاهده نشد. نتيجه می گيريم علائم پوستی ،گوارشی، مفصلی و کليوی، شاخص بيماری هنوخ شوئن لاين بوده که اين بيماری در فصول سرد سال و متعاقب عفونتهای تنفسی بروز می کند و در موارد خاص و محدود درمان با استروئيد توصيه می گردد.

کليد واژه : هنوخ شوئن لاين پوپورا، واسکوليت، پورپورا


(طب و تزکيه / بهار 1378 / شماره 32)