تاثير دگزامتازون در تقليل عارضه کاهش شنوايی کودکان مبتلا به مننژيت باکتريايی


پروفسور محمد حسين سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي بيمارستان امام حسين (ع)- بخش نوزادانخلاصه

از آنجايی که در مورد استفاده از دگزامتازون در تقليل عارضه کاهش شنوايی بحث وجود دارد و با توجه به اين که در اين زمينه در ايران تحقيقی به عمل نيامده يا لااقل در دسترس نيست، اين تحقيق با هدف بررسی اثر دگزامتازون بر روی کودکان مبتلا به مننژيت باکتريايی بستری در بيمارستانهای امام حسين(ع)، لبافی نژاد، مفيد و رسالت تهران طی سالهای 73-1371 انجام گرفت.
پژوهش حاضر با روش کار آزمايی بالينی (Clinical trial) از نوع دوسوکور بر روی 50 کودک مبتلا به مننژيت باکتريايی که به طور مساوی و تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسيم شدند، صورت پذيرفت. برای گروه تجربی، هر روز mg/kg 300 آمپی سيلين،mg/kg 100 کلرامفنيکل وmg/kg 6/0 دگزامتازون در 4 دوز و طی مدت چهار روز و برای گروه شاهد، آمپی سيلين و کلرامفنيکل با همان دوز تجويز گرديد. آزمايش شنوايی در ابتدای درمان ،3و 12 ماه بعد از درمان انجام و نتايج دو گروه با آزمون X 2 مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
از 50 بيمار مورد بررسی ،20 نفر (40 درصد) دختر و 30 نفر(60 درصد) پسر با ميانگين سنی 5/5 سال و محدوده سنی 4 ماه تا 13 سال بودند. يافته های حاصل از تحقيق نشان دادند که کاهش شنوايی در گروه شاهد و تجربی به ترتيب 16 و 4 درصد می باشد که اين اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و پژوهش های مشابه می توان دگزامتازون را به عنوان يکی از داروهای مورد استفاده برای اين بيماران در تقليل عارضه کاهش شنوايی توصيه نمود.

واژگان کليدی : کاهش شنوايی، مننژيت باکتريايی ،دگزامتازون


پژوهنده/ شماره هفدهم/ بهار 79


਍਍