درتاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶ باحضور استاد پروفسور حسین قریب رییس انجمن غدد امریکا و فرزند استاد دکتر محمد قریب ، دکتر سید محمود طباطبایی استاد ورییس اسبق دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر منصور بهرامی رییس انجمن پزشکان کودکان ایران ، پروفسور محمد حسین سلطان زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی ورییس اطاق فکر گروه های آموزشی وپژوهشی کودکان ونوزادان نظام پزشکی تهران بزرگ ، دکتر احمد جلیلی استاد ورییس انجمن پزشکان روانپزشکی ایران ، دکتر محمود رفیعی استاد پاتولوژی وفرزند بنیانگذار انستیتو رازی حصارک کرج ، دکتر مرداویژ ال بویه استاد دانشگاه شهید بهشتی ، مهندس شهرام کیوانی در رستوران سهند از استادان تجلیل گردید